Monthly Archives: May 2008

CBSM4203- Sistem Maklumat Pengurusan

Soalan 1

a. Rajah kitaran pemprosesan urusniaga

Sistem pemprosesan urusniaga atau transaksi ialah satu sistem yang memproses data-data yang diperolehi hasil daripada sesuatu transaksi atau urusniaga di dalam sebuah perniagaan. Ia mempunyai 3 fungsi utama iaitu:

1. Simpan kira – untuk menyimpan semua rekod transaksi organisasi dengan tepat;

2. Penjanaan dokumen – pengeluaran dokumen perniagaan seperti invois, penyata bulanan dan sebagainya;

3. Laporan kawalan – laporan yang dijanakan hasil dari operasi pemprosesan transaksi yang bertujuan untuk mengawal operasi organisasi.

Terdapat 5 langkah di dalam sistem pemprosesan urusniaga ini. Sila lihat rajah dan penerangan dibawah mengenai setiap langkah tersebut.

2. Pemprosesan urusniaga

4. Penjanaan laporan

5. Proses pertanyaan

1. Kemasukan data

3. Proses fail & pengkalan data

Kitaran Pemprosesan Urusniaga

 1. Kemasukan Data – proses ini melibatkan pengumpulan, perekodan dan penyuntingan semua data yang diperoleh dari setiap transaksi. Data-data ini disediakan di dalam format yang dikehendaki oleh syarikat. Data-data ini boleh didapati dengan kemasukan rekod oleh kakitangan syarikat tersebut ataupun data ini dimasukkan oleh pelanggan sekiranya system pemprosesan urusniaga ini dijalankan secara dalam talian. Data seperti jumlah jualan, nama pelanggan dan butiran urusniaga amat penting kerana ia dapat membantu syarikat untuk membuat ramalan perniagaan yang lebih buat.

 1. Pemprosesan Urusniaga – setelah proses kemasukan data selesai, data yang dimasukkan akan diproses. Proses ini dikenali sebagai proses urusniaga. Data akan diproses dengan melakukan perubahan terhadap kandungan data yang dimasukkan. Terdapat dua cara pemprosesan urusniaga iaitu pemprosesan secara berkelompok iaitu data-data akan dikumpul untuk satu tempoh tertentu dan kemudiannya ia akan diproses secara berkala. Sebagai contoh ialah sistem deposit cek di mana cek-cek yang dimasukkan ke dalam mesin hanya akan diproses dalam waktu tertentu sahaja. Satu cara pemprosesan urusniaga ialah secara dalam talian, di mana rekod akan dikemaskini secara terus apabila pengguna memasukkan data yang berkaitan. Sebagai contoh ialah mesin ATM di mana sekiranya pengguna mengeluarkan wang dari mesin ia akan mengemaskini baki akaun pengguna terbabit secara terus.

 1. Proses Fail & Pengkalan Data – proses ini merujuk kepada proses untuk menyelenggara fail-fail yang ada di dalam pengkalan data. Fail-fail perlu dikemaskini sekiranya berlaku pemprosesan urusniaga supaya rekod yang ada adalah rekod yang terbaru dan telah dikemaskini. Kegagalan untuk menyelenggara fail di dalam pengkalan data akan menyebabkan rekod-rekod yang ada tidak relevan untuk digunakan. Sekiranya sesebuah syarikat menggunakan pemprosesan urusniaga secara dalam talian, proses ini adalah kritikal dan amat penting. Ini kerana kegagalan sesebuah sistem untuk mengemaskini data secara terus-menerus akan menyebabkan kesilapan data berlaku. Proses ini berhubungan secara dua hala dengan pemprosesan urusniaga. Ini kerana di dalam pemprosesan urusniaga, pengguna akan mencapai rekod yang berada di dalam pengkalan data dan begitu juga sebaliknya di mana setiap pemprosesan urusniaga selesai, data akan dikemaskinikan bagi setiap rekod yang terlibat.

 1. Penjanaan Laporan – semua data yang telah disimpan dan diproses di dalam pengkalan data boleh dicapai semula melalui proses ini. Penjanaan laporan ini penting kerana pengguna boleh mendapatkan segala maklumat yang dikehendaki dalam bentuk yang diingini. Maklumat yang dihasilkan pula ialah maklumat yang telah diproses hasil dari pengumpulan data bagi semua transaksi yang berlaku. Laporan ini juga merupakan ringkasan segala transaksi yang telah berlaku di dalam organisasi tersebut. Melalui laporan ini juga, mekanisme kawalan bagi mengawal operasi transaksi syarikat juga dapat dibangunkan. Sebagai contoh laporan jualan produk syarikat di dapati menurun pada bulan lepas berbanding bulan sebelumnya, pihak pengurusan boleh merancang bagaimana untuk meningkatkan jualan produk syarikat pada bulan akan datang. Mekanisme kawalan seperti kuota jualan yang perlu dicapai adalah satu contoh bagaimana untuk meningkatkan lagi jualan syarikat. Contoh dokumen yang dapat dijanakan melalui proses ini ialah penyata perakaunan, senarai kawalan serta laporan urusniaga.

 1. Proses Pertanyaan – proses ini merupakan proses interaksi antara pengguna dengan pemprosesan urusniaga. Sistem pemprosesan urusniaga berupaya untuk memberi kebenaran kepada pengguna yang terlibat untuk membuat pertanyaan. Setiap pertanyaan yang dibuat akan direspon mengikut pertanyaan yang dibuat oleh pengguna. Setiap respon yang diterima adalah di dalam bentuk paparan skrin ataupun dalam bentuk cetakan. Contoh pertanyaan yang boleh dibuat oleh pengguna ialah pertanyaan mengenai jantina paling ramai membeli wain keluaran syarikat.


b. Aplikasi sistem pemprosesan urusniaga bagi Syarikat LeeAnne Vineyards

Terdapat beberapa fungsi aplikasi sistem pemprosesan urusniaga yang didapati sesuai untuk dibangunkan bagi kegunaan Syarikat Leeanne Vineyards. Antara fungsi aplikasi yang boleh dibangunkan ialah:

 1. Aplikasi Inventori – sebagai sebuah pengeluar wain, aplikasi inventori amat penting. Ini kerana melalui aplikasi ini pihak pengurusan syarikat dapat memastikan tahap stok di dalam inventori syarikat diselenggara dengan baik. Ia dapat mengelakkan masalah yang timbul seperti kekurangan bahan mentah semasa proses pengeluaran wain dilakukan. Sekiranya inventori gagal diselenggara dengan baik maka pengeluaran dan pendapatan syarikat akan terjejas. Melalui aplikasi ini juga syarikat dapat memastikan stok bagi setiap produk yang siap untuk dijual sentiasa berada di dalam kuantiti yang mencukupi bagi memenuhi permintaan dari pelanggan.

 1. Aplikasi Tempahan Pesanan – di dalam usaha untuk meluaskan perniagaan di dalam penjualan wain, aplikasi ini berguna bagi syarikat LeeAnne Vineyards. Ini kerana melalui aplikasi ini, para pelanggan dapat membuat tempahan melalui berbagai cara selain dari datang ke kedai untuk membeli atau membuat tempahan wain. Aplikasi ini membenarkan pelanggan untuk membuat tempahan melalui telefon, faks dan sebagainya. Segala butiran pesanan dan tempahan akan direkod dan disimpan di dalam sebuah pengkalan data. Dengan cara ini juga, syarikat LeeAnne Vineyards dapat mengetahui jika seseorang pelanggan itu sama ada mereka adalah pelanggan baru atau pelanggan ulangan.

 1. Aplikasi Penghantaran – aplikasi ini sesuai dibangunkan bagi menyokong aplikasi tempahan pesanan. Setiap tempahan dibuat akan diproseskan dan produk yang dihasilkan akan disertakan dengan arahan penghantaran produk kepada pembeli. Aplikasi ini juga memudahkan syarikat bagi membuat semakan inventori. Ini disebabkan melalui aplikasi ini setiap aktiviti penghantaran setiap produk akan direkodkan dan dikemaskinikan bersama dengan aplikasi inventori.

 1. Aplikasi Penerimaan – sebagai sebuah syarikat pengeluar wain, fungsi aplikasi ini adalah penting kerana fungsi ini membantu syarikat di dalam menentusahkan produk atau bahan mentah yang dipesan diperolehi dalam kuantiti yang dikehendaki. Aplikasi ini juga berupaya membantu syarikat untuk menolak produk yang dihantar oleh pembekal sekiranya ia tidak menepati piawaian yang ditetapkan. Sebagai pengeluar wain yang secara tidak langsung terlibat di dalam industri makanan, soal kualiti bahan mentah tidak boleh dikompromi kerana sekiranya bahan mentah seperti anggur yang diterima adalah rosak, ia akan menyebabkan reputasi syarikat terjejas.

 1. Aplikasi Pembelian – Syarikat LeeAnne Vineyards mempunyai banyak jabatan yang terlibat di dalam pembuatan wain. Jabatan-jabatan seperti kewangan, pengeluaran, pemasaran dan pembungkusan adalah contoh jabatan yang ada di dalam syarikat ini. Bagi memastikan operasi syarikat tidak terjejas akibat kekurangan stok bahan mentah, aplikasi pembelian ini amat penting. Ini kerana melalui aplikasi ini semua permintaan untuk belian akan dibuat melalui aplikasi ini. Ia juga akan melakukan proses pemilihan pembekal dan seterusnya menghasilkan pesanan kepada pembekal. Selepas pembelian dilakukan dan produk diterima, aplikasi ini berfungsi untuk mengemaskini senarai pembelian yang sudah ataupun belum dibuat.

 1. Aplikasi Gaji – aplikasi ini merupakan aplikasi yang amat penting bagi memastikan operasi syarikat berjalan dengan lancar. Ini kerana melalui aplikasi ini, pembayaran gaji staf akan diproses. Kadar percukaian dan kemudahan seperti insurans, KWSP pekerja juga diproses melalui aplikasi ini. Rekod mengenai para pekerja yang bekerja dengan syarikat juga akan diproses melalui aplikasi ini. Kegagalan aplikasi ini berfungsi dengan sempurna akan menyebabkan rasa ketidakpuashatian timbul di kalangan pekerja. Sekiranya masalah ini timbul maka produktiviti pekerja akan terjejas.


c. Kelebihan Menggunakan Sistem Maklumat Berkomputer

Terdapat beberapa kelebihan yang akan didapati oleh Syarikat LeeAnne Vineyards sekiranya syarikat ini menggunakan sistem maklumat berkomputer. Antara kelebihan-kelebihan tersebut ialah:

 1. Penjimatan kos operasi – dengan menggunakan sistem maklumat berkomputer syarikat dapat menjimatkan kos operasinya. Ia disebabkan melalui sistem berkomputer, penggunaan seperti kertas dan ruang pejabat dapat dikurangkan dengan banyak. Sebagai contoh ratusan maklumat mengenai pelanggan, pembekal, pekerja dan pengedar hanya perlu disimpan di dalam sebuah komputer berbanding sekiranya syarikat menggunakan sistem maklumat manual di mana sudah tentu ia akan menggunakan satu bilik fail yang besar. Rekod-rekod juga disimpan dalam bentuk ‘softcopy’ ini menjimatkan penggunaan kertas yang dapat membantu syarikat untuk mengurangkan kos operasi.

 1. Menjimatkan masa – melalui sistem maklumat berkomputer ini juga, ia dapat menjimatkan masa terutama dalam carian maklumat. Maklumat mengenai pembekal mahupun pelanggan dari dicapai dengan mudah dan pantas. Di dalam persaingan dunia perniagaan hari ini, sesebuah syarikat itu perlu pantas dan cepat di dalam mendapatkan maklumat. Kegagalan syarikat untuk bertindak pantas secara tidak langsung akan menyebabkan syarikat itu kurang berdaya saing.

 1. Memudahkan pelanggan – dengan penggunaan sistem maklumat berkomputer, para pelanggan juga akan berasa mudah berurusan dengan syarikat terutama ketika membuat pesanan. Sekiranya dahulu pelanggan dikehendaki datang untuk membeli wain dan sebagainya, dengan sistem maklumat berkomputer pelanggan boleh melihat dan seterusnya membeli produk syarikat secara dalam talian. Ia secara tidak langsung memudahkan pelanggan serta menjimatkan masa bagi pelanggan dan syarikat di dalam melakukan urusniaga jual beli.

 1. Mengurangkan risiko – penggunaan sistem maklumat berkomputer ini dapat meminimakan risiko kepada syarikat. Risiko yang dimaksudkan ialah kehilangan maklumat mengenai pembekal, pelanggan dan pekerja yang merupakan asset paling bernilai bagi sesebuah syarikat. Ini kerana dengan menggunakan sistem maklumat berkomputer ini, syarikat berupaya untuk membuat salinan ‘back-up’ bagi semua maklumat yang ada di dalam syarikat. Berbanding sekiranya syarikat menggunakan sistem maklumat secara manual adalah mustahil bagi syarikat untuk menyediakan salinan ‘back-up’ bagi setiap dokumen dan maklumat yang disimpan di dalam bilik fail. Sekiranya berlaku kejadian seperti kebakaran dan sebagainya sudah tentu maklumat-maklumat ini tidak dapat diselamatkan.

 1. Meningkatkan daya saing dan produktiviti syarikat – tidak dinafikan pada hari ini sistem maklumat berkomputer memainkan peranan yang amat penting dan kritikal di dalam sesebuah perniagaan. Sistem maklumat berkomputer ini juga dapat membantu meningkatkan daya saing syarikat. Ini kerana melalui sistem ini syarikat dapat bertindak dan membuat keputusan perniagaan dengan cepat dan tepat. Ia disebabkan capaian kepada maklumat-maklumat yang diperlukan adalah cepat berbanding kaedah manual yang sering digunakan oleh syarikat-syarikat lain. Ia secara tidak langsung menyumbang kepada peningkatan produktiviti syarikat.


Soalan 2

a. Perbezaan struktur organisasi fungsian dan struktur organisasi matriks

Rajah di atas merupakan contoh rajah organisasi fungsian. Organisasi jenis ini banyak digunakan di dalam badan-badan kerajaan di mana kebanyakan kakitangan dikumpulkan mengikut kemahiran fungsian masing-masing. Organisasi ini adalah bersifat rigid di mana pembuatan keputusan adalah secara berpusat. Sebagai contoh sebarang keputusan mengenai pengeluaran akan dirujuk kepada Naib Presiden Pengeluaran sebelum ia dimaklumkan kepada Presiden. Organisasi jenis ini dilihat mempunyai hierarki kuasa yang tinggi. Walaubagaimanapun, melalui organisasi fungsian ini pengagihan sumber dan tugasan mudah dilakukan. Pembuatan keputusan dan penyelesaian masalah melalui struktur ini adalah lebih berkesan kerana pembuatan keputusan dibuat secara berpusat. Contoh organisasi yang menggunakan struktur organisasi seperti ialah seperti badan kerajaan seperti Bank Negara Malaysia serta syarikat swasta terutama sector perbankan seperti Maybank.


Rajah di atas merupakan contoh struktur organisasi matriks. Organisasi matriks adalah satu struktur organisasi di mana semua projek-projek yang bersifat kekal atau sementara memerlukan pengurus projek berkongsi autoriti dengan pengurus fungsian organisasi. Struktur ini melihatkan para pengurus projek bekerjasama dengan ahli-ahli dari jabatan lain di dalam menjayakan sesebuah projek. Ini kerana kebanyakan projek seperti penjenamaan semula syarikat merupakan projek yang bersifat sementara. Tugas utama pengarah/pengurus projek ini adalah untuk mendapatkan maklumat mengenai projek, menyelia tugasan dalam projek dan menyelesaikan konflik di kalangan ahli-projek yang terdiri dari jabatan yang berlainan.

Struktur organisasi ini amat sesuai bagi organisasi yang memerlukan fleksibiliti dan inginkan perubahan yang pantas terhadap persekitaran organisasi. Melalui struktur jenis ini juga, kakitangan didapati mendapat lebih kepuasan bekerja terutara di dalam pasukan projek mereka. Contoh organisasi seperti ini ialah seperti Telekom Malaysia, DiGi Berhad dan Malaysia Airlines System yang mana syarikat-syarikat ini telah melakukan penjenamaan semula syarikat dan penstrukturan syarikat dengan jayanya.


b. Bagaimana struktur organisasi matriks mampu membantu sesebuah organisasi

Melalui organisasi matriks ini, sesebuah organisasi dapat menguruskan sesebuah projek dengan lebih cekap dan efektif. Ia disebabkan organisasi matriks ini adalah seperti satu organisasi silang fungsian di mana ahli-ahli di dalam sesebuat projek itu datang dari berlainan latar belakang dan kepakaran. Struktur ini juga dilihat meningkatkan lagi komunikasi di antara kakitangan dan juga para pengurus. Ini kerana sesebuah projek itu saling memerlukan input dan maklumat dari ahli-ahlinya yang terdiri dari berlainan latar belakang.

Kaedah struktur ini juga merupakan kaedah paling berkesan di dalam menangani arus perubahan di persekitaran organisasi tersebut. Pada hari ini, persekitaran luar terutamanya seperti ekonomi, trend pembelian dan sosio-politik cepat berubah tanpa memberi tanda-tanda awal perubahan. Melalui struktur jenis ini segala maklumat yang diperlukan bagi menangani arus perubahan yang berlaku dapat diperoleh dengan mudah kerana ahli-ahli dalam pasukan projek itu terdiri dari latar belakang dan kepakaran yang berlainan. Input-input yang didapati juga meliputi hampir seluruh aspek yang diperlukan oleh organisasi. Sebagai contoh projek penjenamaan semula syarikat seperti di atas, ahli-ahli berkongsi pendapat dari segi perundangan sama ada penjenamaan syarikat yang dilakukan akan memberi impak perundagan kepada syarikat atau tidak dan juga input dari sumber manusia sama ada syarikat mempunyai tenaga kerja yang mahir dan cukup selari dengan objektif penjenamaan semula syarikat.

Dengan menggunakan struktur organisasi matriks in juga, ia membenarkan penggunaan sumber manusia secara lebih fleksibel. Ini disebabkan seseorang staff itu tidak hanya perlu melaporkan tugas terhadap satu pengurus sahaja berdasarkan fungsi staf tersebut. Ciri melaporkan tugas terhadap seorang pengurus ini hanya ada pada struktur organisasi fungsian. Organisasi matriks ini membenarkan staf untuk melaporkan tugas kepada beberapa pengurus sekiranya beliau terlibat di dalam beberapa projek yang diketuai oleh beberapa pengurus yang berlainan. Dengan cara ini, staf berkenaan akan mendapat pendedahan kerja yang lebih terbuka dan luas kerana setiap pengurus mempunyai gaya pengurusan yang tersendiri. Staf berkenaan juga dapat menggunakan segala kebolehan yang ada selain dari kepakaran fungsian yang ada di dalam memastikan objektif sesebuah projek itu tercapai dengan jayanya.


Rujukan

1. Prof. Dr. Ansary Ahmed et. al (2007). Open University Malaysia: CBMS 4203: Sistem Maklumat Pengurusan. Kuala Lumpur. Meteor Doc Sdn Bhd.

2. Kathryn M. Bartol & David C. Martin (1998). Management. New York. Iriwin McGraw-Hill

3. Stephen P. Robbins; penterjemah Abdul Razak Ibrahim & Ainin Sulaiman (2000). Gelagat Organisasi Edisi Kelapan. Kuala Lumpur. Pearson Education Asia Ptd. Ltd.

4. Ebi Shahrin Sulaiman et. Al (2003). Prinsip Pengurusan. Kuala Lumpur. McGraw-Hill

5. Kenneth C & Jane P. Laudon (2006). Ninth Edition: Management Information Systems – Managing The Digital Firm. New Jersey, USA. Pearson Education Inc

6. Prof. Dr. Ansary Ahmed et. al (2007). Open University Malaysia: BBGO 4103: Gelagat Organisasi. Kuala Lumpur. Meteor Doc Sdn Bhd.

5 Comments

Filed under Uncategorized

SBST2103 – Sampling Distribution And Hypothesis Testing

Soalan 1

A) Taburan : Normal

Daripada teorem 1.2: Diberi adalah BESAR perkadaran taburan pensampelan, menghampiri NORMAL dengan min, dan varian . Pengiraan nilai piawai bagi menggunakan rumus dimana, , dan

B) Menghitung nilai min dan sisihan piawai

n = 1000,

Formula Min :

Di mana n=1000 dan x 50%

Min = 50% x 1000

x/n = 500/1000

= 0.5

Sisihan Piawai

Formula:

σ =

=

= 0.01581

= 0.016


SOALAN 2

Maklumat

Di beri: taburan normal,

μ populasi = 32g , μ sampel = 32g

σ populasi = 0.3 g , σ sampel = = 0.067

cari P(a<x<b) = P ( 31.8<x<31.9)

P ( ) = P( 31.8 – 32/0.067) – P ( 31.9 – 32/0.067)

= P (Z <-2.99) – P (Z<-1.49)

= 1-P (Z>2.99) – P (Z>1.49)

= (1-0.99861) – (1-0.93189)

=0.00139-0.06811

Disebabkan kebarangkalian tidak boleh ada negative,

maka, P (Z>b) – P (Z>a);

0.06811-0.00139 = 0.06672


Soalan 3.

Tunjukkan ketidaksaksamaan (biased) , di beri, Y = θ + ½

JALAN KERJA

SOALAN 3

a) Tunjukkan bahawa Y= θ + ½

E(Y) = θ +1/2

2 E(Y)= 2θ +1

2 (θ) =2θ +1

2θ= 2θ +1

θ = θ +1/2

Jadi penganggar ≠ θ . Terbukti Y bukan saksama dengan θ .

b) Kirakan darjah kepincangan.

Darjah kepincangan ialahperbezaan antara jangkaan θ dan parameter sebenar θ .

Jadi ,

θ +1/2- θ =1/2 = 0.5


Soalan 4

A) Jenis ujian ini ialah ujian dua hujung kerana ia menggunakan symbol di mana hipotesis alternative akan nilai yang tidak spesifik kerana nilainya adalah tidak sama dengan nilai H0.

B) H0 : vs H1 :

=

=

= 2.12

Untuk mencari nilai p;

2.12 = (P(Z->2.12) – P(Z<-2.12)

= 2P (2<2.12) rujuk jadual z

= 2 (0.9830)

= 1.96

Maka;

2.12 > 1.96, Ho ditolak. Oleh itu, Ho gagal untuk diterima


Soalan 5

a) Diberi,

,,

Penyelesaian;

b) Diberi;

,,

Penyelesaian;


BAHAGIAN B

Soalan 1

A) Perbezaan kilometer

Kereta

1

2

3

4

5

6

7

8

Tiada ‘Additive’

24.30

28.23

18.41

20.53

20.24

21.36

22.38

20.51

Dengan ‘Additive’

24.43

28.32

18.58

20.46

20.27

21.41

22.38

20.61

Perbezaan

-0.13

-0.09

-0.17

0.07

-0.03

-0.05

0

-0.10

B) Mengira min dan sisihan piawai

Formula Min

n

=

= -0.0625

Formula varians

=

= =

=

= 0.143(0.04095)

= 0.00585

Sisihan piawai =

= 0.0765


C) Untuk mengira 95% selang keyakinan terhadap perbezaan min kilometer setiap liter.

95% = 0.95

1 – 0.95 = 0.05

Formula:

Di mana v=n-1 (8-1), v=7

-

=

=

=

Ini bermakna 95% keyakinan berselang daripada -0.126% kepada 14% adalah benar , untuk perubahan min km per liter.


Soalan 2

A) Ho : 90% Penghantaran pesanan dibuat lebih daripada 72 jam

H1 : 90% Penghantaran pesanan dibuat sekurang-kurangnya 72 jam

Jenis ujian ini ialah satu hujung kanan

B) Statistik Ujian

n = 150

Langkah 1

Tentukan parameter = = , x= bilangan sampel ; n=saiz sample

P = 0.86

Langkah 2

Hipotesis = Ho : Penghantaran pesanan dibuat dalam tempoh 72 jam

H1 : Penghantaran pesanan dibuat lebih daripada 72 jam

Langkah 3

Tentukan nilai genting

Diberi

Sekiranya nilai genting tidak beri, gunakan nilai p

Langkah 4

Rantau Penolakan

= (rujuk jadual taburan Z)

 

Langkah 5

Statistik Ujian

=

Z =

Z =

Z = 1.60

Langkah 6

Uji Keputusan

= P ( Z > 1.60)

= 1 – P (Z > 1.60)

= 0.9452 (rujuk jadual z)

Langkah 7

Kesimpulan penyataan Ho adalah diterima kerana nilai 0.9452 masih berada di bawah nilai rantau penolakan iaitu 1.96.
Rujukan

1. Lau Too Kya & Zainuddin Awang (2003). Statistik Asas UiTM. Kuala Lumpur. Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd.

2. Tan Poo Chang et. all (2002). Statistik Gunaan Asas. Singapura. Thomson Asia Pte Ltd.

3. Prof. Dr. Mansor Fadzil et. all. (2007). Open University Malaysia: SBST 2103:Sampling Distribution and Hypothesis Testing. Kuala Lumpur. Utusan Publications and Distributors Sdn. Bhd.

Leave a comment

Filed under Uncategorized

CBDB3203 – Implementasi Pengkalan Data

SOALAN 1

 1. Jadual bagi Jabatan, Ahli-Fakulti, Subjek, Kelas, Pelajar,Daftarmasuk dan Markah diwujudkan

 1. Kunci utama dan kunci asing telah diwujudkan. Sila rujuk ‘softcopy’ assignment untuk butiran lebih lanjut. Contoh di bawah adalah bagi jadual pelajar. Sila lihat ‘description’ untuk maklumat lebih lanjut mengenai kunci utama yang menjadi kunci asing di jadual lain.

 1. Rajah hubungan bagi tugasan

 1. Penghasilan borang bagi setiap jadual. Contoh di bawah ialah bagi jadual pelajar. Sila rujuk salinan ‘softcopy’ bagi melihat borang untuk jadual-jadual lain.

 1. Kemasukan data bagi setiap jadual. Sila rujuk softcopy dan dibawah ialah contoh data yang telah dimasukkan bagi jadual Pelajar.


SOALAN 2

Menulis kueri SQL untuk:

1. Senarai semua pelajar mengikut major.

Kueri SQL:

SELECT Pelajar.[ID Pelajar], Pelajar.[Nama Pelajar], Pelajar.Major, Pelajar.Peringkat, Pelajar.Umur

FROM Pelajar

ORDER BY Pelajar.Major;

Output


2. Senarai ahli fakulti yang bekerja di bawah Jabatan Sistem Komputer

Kueri SQL:

SELECT [Ahli-fakulti].[No Staff], [Ahli-fakulti].Nama, [Ahli-fakulti].[No Jabatan], Jabatan.[Nama Jabatan]

FROM Jabatan INNER JOIN [Ahli-fakulti] ON Jabatan.[No Jabatan] = [Ahli-fakulti].[No Jabatan]

WHERE (((Jabatan.[Nama Jabatan])=”Jabatan Sistem Komputer”));

Output:


3. Pelajar yang mendaftar di bawah subjek COMP9311

Kueri SQL:

SELECT [Daftar Masuk].[ID Subjek], Pelajar.[ID Pelajar], Pelajar.[Nama Pelajar]

FROM Pelajar INNER JOIN [Daftar Masuk] ON Pelajar.[ID Pelajar] = [Daftar Masuk].[ID Pelajar]

WHERE ((([Daftar Masuk].[ID Subjek])=”COMP9311″));

Output:


4. Senarai pelajar yang mempunyai kuliah pada hari Isnin

Kueri SQL:

SELECT Kelas.[ID Subjek], Kelas.Masa, Pelajar.[ID Pelajar], Pelajar.[Nama Pelajar]

FROM (Subjek INNER JOIN Kelas ON Subjek.[ID Subjek] = Kelas.[ID Subjek]) INNER JOIN (Pelajar INNER JOIN [Daftar Masuk] ON Pelajar.[ID Pelajar] = [Daftar Masuk].[ID Pelajar]) ON (Kelas.[ID Subjek] = [Daftar Masuk].[ID Subjek]) AND (Subjek.[ID Subjek] = [Daftar Masuk].[ID Subjek])

WHERE (((Kelas.Masa)=”Isnin 11am” Or (Kelas.Masa)=”isnin 2pm”));

Output:


5. Subjek yang diajar oleh ahli fakulti di bawah Jabatan Kejuruteraan Perisian

Kueri SQL:

SELECT Jabatan.[Nama Jabatan], [Ahli-fakulti].[No Staff], [Ahli-fakulti].Nama, Subjek.[Nama Subjek]

FROM Subjek INNER JOIN ((Jabatan INNER JOIN [Ahli-fakulti] ON Jabatan.[No Jabatan] = [Ahli-fakulti].[No Jabatan]) INNER JOIN Kelas ON [Ahli-fakulti].[No Staff] = Kelas.[No Staff]) ON Subjek.[ID Subjek] = Kelas.[ID Subjek]

WHERE (((Jabatan.[Nama Jabatan])=”Kejuruteraan Perisian”));

Output:


6. Jumlah pelajar yang mendaftar di bawah subjek COMP1011

Kueri SQL:

SELECT COUNT (*) AS JumlahPelajar

FROM [Daftar Masuk]

WHERE [ID Subjek]=”COMP1011″

Output:


7. Senarai pengajar yang mengajar lebih dari satu subjek.

Kueri SQL:

SELECT [Ahli-fakulti].[No Staff], [Ahli-fakulti].Nama, Kelas.[ID Subjek]

FROM [Ahli-fakulti] INNER JOIN Kelas ON [Ahli-fakulti].[No Staff] = Kelas.[No Staff]

WHERE ((([Ahli-fakulti].Nama)=”noraini ibrahim”)) OR ((([Ahli-fakulti].Nama)=”lailatul sahira”));

Output:


8. Pelajar peringkat 2 yang daftar masuk di bawah subjek COMP1011

Kueri SQL:

SELECT Pelajar.[ID Pelajar], Pelajar.[Nama Pelajar], Pelajar.Peringkat, [Daftar Masuk].[ID Subjek]

FROM Pelajar INNER JOIN [Daftar Masuk] ON Pelajar.[ID Pelajar] = [Daftar Masuk].[ID Pelajar]

WHERE (((Pelajar.Peringkat)=”2″) AND (([Daftar Masuk].[ID Subjek])=”comp1011″))

ORDER BY Pelajar.Peringkat;

Output:


9. Jumlah pelajar mendaftar di bawah subjek yang diajar oleh Lailatul Syahira

Kueri SQL:

SELECT Pelajar.[ID Pelajar], Pelajar.[Nama Pelajar], Subjek.[ID Subjek], [Ahli-fakulti].Nama

FROM Subjek INNER JOIN ([Ahli-fakulti] INNER JOIN ((Pelajar INNER JOIN [Daftar Masuk] ON Pelajar.[ID Pelajar] = [Daftar Masuk].[ID Pelajar]) INNER JOIN Kelas ON [Daftar Masuk].[ID Subjek] = Kelas.[ID Subjek]) ON [Ahli-fakulti].[No Staff] = Kelas.[No Staff]) ON (Subjek.[ID Subjek] = Kelas.[ID Subjek]) AND (Subjek.[ID Subjek] = [Daftar Masuk].[ID Subjek])

WHERE ((([Ahli-fakulti].Nama)=”lailatul sahira”));

Output:


10. Jumlah pelajar yang gagal dalam subjek COMP2031 dan waktu 06s2.

Kueri SQL:

SELECT Pelajar.[ID Pelajar], Pelajar.[Nama Pelajar], Markah.[ID Subjek], Markah.Waktu, Markah.Markah

FROM Pelajar INNER JOIN Markah ON Pelajar.[ID Pelajar] = Markah.[ID Pelajar]

WHERE (((Markah.[ID Subjek])=”comp2031″) AND ((Markah.Markah)<40)) OR (((Markah.Waktu)=”06s2″));

Output:


11. Nilai Purata Markah bagi subjek COMP9311 dan waktu 06s2.

Kueri SQL:

SELECT Sum([Markah]) AS [Jumlah Markah], Avg([Markah]) AS [Purata Markah]

FROM Markah

WHERE (((Markah.[ID Subjek])=”COMP9311″) AND ((Markah.Waktu)=”062″));

Output:


12. Markah terendah bagi subjek COMP2031.

Kueri SQL:

SELECT Min([Markah]) AS [Markah Terendah Bagi Subjek COMP2031]

FROM Pelajar INNER JOIN Markah ON Pelajar.[ID Pelajar] = Markah.[ID Pelajar]

WHERE (((Markah.[ID Subjek])=”COMP2031″));

Output:


Rujukan

1. Prof. Dr. Ansary Ahmed et. al (2007). Open University Malaysia: CBDB 3203: Implementasi Pengkalan Data. Kuala Lumpur. Meteor Doc Sdn Bhd.

2. Mata-Toledo, Ramon A. & Pauline K. Cushman. (2000). Schaum’s outline of fundamentals of SQL programming. New York. McGraw Hill.

3. Sellappan, P. (1999). ACCESS 2000 : Through Examples. Kuala Lumpur. Federal Publications.

4. Allen G. Taylor (2003). SQL For Dummies. New Jersey. Hoboken : Wiley

Leave a comment

Filed under Uncategorized

CBOP3103- Object Oriented Approach in Software Development

Soalan 1 A

Penggunaan kes-kes gunaan di dalam pendekatan berorientasikan objek di dalam pembangunan perisian mampu mengundang masalah sekiranya tidak digunakan dengan betul. Antara punca yang mengundang masalah di dalam penggunaan kes gunaan adalah:

1. Sempadan sistem tidak didefinasikan dengan jelas dan tidak tetap

- Di dalam membangunkan sesuatu perisian, sempadan sesebuah sistem hendaklah dijelaskan dengan tepat semasa pembangunan aturcara. Ini supaya aturcara yang ditulis terutama dengan penggunaan kes gunaan dan berfungsi dengan sepenuhnya. Sebagai contoh bagi sistem maklumat pesakit, pengaturcara hendaklah mengenalpasto sempadan sistem tersebut. Sempadan bagi sistem ini adalah sistem maklumat pesakit itu sendiri manakalah pengguna sistem seperti jururawat, doctor dan sistem pembayaran seperti kredit adalah objek yang berada di luar sempadan sistem . Pengasingan objek dan sistem maklumat pesakit ini melalui sempadan dapat mengoptimumkan penggunaan sistem tersebut. Bagi mengelakkan masalah sempadan sistem ini, Susan Lily (1999) mencadangkan agar sempadan sistem hendaklah didefinasikan terlebih dahulu semasa membangunkan perisian sistem. Ini supaya ia dapat menjelaskan objek yang mana patut berada di dalam sistem dan objek yang mana patut berada di luar sistem itu sendiri.

2. Nama ‘actor’ yang digunakan tidak konsisten.

- Penggunaan nama ‘actor’ secara tidak konsisten dapat mendatangkan masalah kepada pendekatan berorientasikan objek ini. Ini disebabkan penggunaan nama ‘actor’ yang mempunyai tujuan yang sama dinamakan dengan dua atau tiga nama yang berbeza. Sebagai contoh di dalam sistem pinjaman VCD, jurujual dan kerani mempunyai peranan yang sama di dalam sistem ini di mana kedua-duanya mempunyai peranan atau tugas untuk menerima pendaftaran ahli baru. Tetapi disebabkan nama ‘actor’ dinamakan dengan menggunakan nama jawatan individu terbabit maka di dalam diagram kes guna akan ada dua nama ‘actor’ yang lain walaupun peranan mereka adalah sama. Bagi mengelakkan masalah ini berlaku, kita hendaklah memberi focus kepada peranan atau tujuan ‘actor’ terbabit dan bukannya memberi focus kepada jawatan ‘actor’ tersebut. Susan Lily (1999) juga mencadangkan supaya semasa menulis kes guna, tumpuan diberkan kepada tujuan atau peranan ‘actor’ terbabit. Ini kerena ia akan membantu kita untuk menilai kes guna tersebut dari perspektif pengguna akhir sistem.

3. Spesifikasi kes guna mengelirukan

- Penggunaan spesifikasi kes guna yang mengelirukan juga akan mendatangkan masalah kepada pembangunan perisian yang menggunakan kaedah orietasi objek. Ini kerana spesikasi kes guna yang mengelirukan dan kompleks hanya difahami oleh individu yang terlibat di dalam membangun perisian sahaja. Walaupun sebagai pengguna akhir sesuatu perisian seharusnya tidak perlu memahami kod aturcara perisian terbabit tetapi sekiranya spesifikasi yang kompleks dan mengelirukan digunakan di dalam kes guna sesuatu perisian ia boleh mendatangkan masalah kepada individu baru yang bakal menyenggara perisian terbabit. Ini kerana kes guna terbabit hanya difahami oleh individu yang membangunkan kes guna tersebut. Masalah akan menjadi lebih rumit apabila individu terdahulu tidak lagi bekerja dengan organisasi yang membangunkan perisian terbabit dan beliau digantikan dengan pekerja yang baru. Bagi menangani masalah penggunaan spesifikasi yang mengelirukan ini, Susan Lily (1999) mencadangkan agar spesifikasi kes guna menggunakan ‘template’ yang standard di dalam mendokumenkan spesifikasi kes guna. Ia dapat membantu pekerja baru untuk berkomunikasi dengan lebih baik di dalam membangunkan sesuatu perisian tersebut.


Soalan 1 B

Jenis-jenis ‘Actor’

Nama ‘Actor’

Jenis

Kepentingan

Graduan

Primer

Sederhana

Pegawai_Pengajian

Primer

Tinggi

Acara

Sekunder

Sederhana

Penganjur

Sekunder

Sederhana

Kes Guna

 1. Daftar Graduan
 2. Daftar Acara
 3. Rekod Komen
 4. Rekod Kehadiran
 5. Jana Laporan

Diagram Kes Guna

Daftar Acara

Daftar Graduan

Rekod Komen

Rekod Kehadiran

Jana Laporan

Pegawai Pengajian

Acara

Penganjur

Graduan

Sistem Perekodan Aktiviti Alumni HI


Diagram Kelas

Graduan

- ID_graduan : integer

- Nama : string

- Alamat : string

- Warganegara : string

- Kursus : string

+daftarKursus (ID_graduan:integer, KodKursus : integer, NamaKursus : string

Acara

- ID_acara : integer

- Nama : string

- Tarikh : integer

- Tempat : string

- Penganjur : string

+daftarGraduan (ID_graduan:integer, RekodHadir : integer, Komen : string


Soalan 2 A

Tidak dinafikan pembangunan perisian berorientasikan objek telah banyak memudahkan pengaturcara di dalam membangun sesuatu perisian. Walaubagaimanapun, perisian berorientasikan objek ini terdapat beberapa kelemahan. Antara kelemahan-kelemahan yang diutarakan oleh pakar pengaturcaraan computer Grant Emery ialah:

1. Tidak dapat menguruskan struktur data yang besar secara effisien

- Ini kerana perisian berorientasikan objek (OOP) mempunyai kekangan yang di dapati dari objek yang berada di dalam struktur data. Disebabkan itu, ia tidak dapat menunjuk dan menguruskan data dengan baik.

2. Kos overhed yang tinggi bagi tujuan penggubahsuaian aturcara

- Kos yang ditanggung adalah tinggi sekiranya terdapat pengubahsuai aturcara hendak dilakukan terhadap perisian yang menggunakan OOP. Ini disebabkan penambahan memori diperlukan semasa pengubahsuaian dilakukan. Memori ‘page’ tidak dapat diguna semula ketika kerja-kerja pengubahsuaian aturcara dilakukan kerana setiap objek di dalam aturcara akan mempunyai storan di dalam memori tersebut. Oleh itu, saiz memori hendaklah ditambah sehingga kerja pengubahsuaian tamat kerana ia melibatkan penambahan objek. Walaupun terdapat alternatif lain bagi penggunaan memori ini seperti kaedah ‘flushing-out’, ia mengambil masa yang lama kerana ia melibatkan kerja-kerja manual seperti pemindahan aturcara ke dalam storan luaran sehingga storan dalaman mampu untuk menampung aturcara baru.

Bagi Dr. Raymond J. Curts di dalam artikel beliau bertajuk “Avoiding Information Overload Through the Understanding of OODA Loops, A Cognitive Hierarchy and Object-Oriented Analysis and Design” berpendapat pengaturcaraan berasaskan objek ini mempunyai masalah dan kelemahan yang tersendiri. Antara kelemahan-kelemahan tersebut adalah:

1. Kos ‘run-time’ adalah tinggi

- Ini disebabkan perisian yang dibangunkan harus dikemaskini pada setiap masa. Proses mengemaskini ini pula terpaksa dilakukan dengan menyusun semula struktur data.

2. Sokongan terhad terhadap intergrasi pengkalan data

- Pengkalan data yang dibina melalui berorientasikan objek mempunyai sokongan yang terhad di dalam mengintegrasikan data di pengkalan data sedia ada dengan data dari pengkalan yang lain.

3. Penggunaan memori yang tinggi dna dashyat

- Pemprosesan dan pembangunan yang menggunakan pendekatan ini adakalanya menggunakan memori yang tinggi. Ini disebabkan beberapa fungsi yang mengambil atau menggunakan memori yang tinggi. Ia juga menyumbang kepada kelewatan untuk memproses data.

4. Tiada penekanan terhadap pemprosessan yang efisien bagi ‘query

- Ini disebabkan OOP memberi penekanan yang lebih terhadap fungsi objek perisian terbabit. Walaupun pada hari ini, kebanyakan pengkalan data yang mempunyai fungsi ‘query’ yang efisien, OOP masih lagi belum menyokong sepenuhnya fungsi ‘query’ tersebut.

5. Tidak mempunyai satu set ‘query’ yang standard

- Dr. Raymond juga berpendapat bahawa OOP tidak mempunyai set bahasa ‘query’ yang standard untuk digunakan. Dengan ketiadaan set bahasa yang standard ini yang menyumbang kepada kurang efisiennya fungsi ‘query’ bagi perisian OOP.


Soalan 2 B

Hubungan ‘extend’ menunjukkan hubungan antara kes-kes gunaan. Kes guna ‘extend’ boleh digunakan oleh kes guna utama atau kes guna yang pertama di dalam untuk memanjangkan kes guna tersebut bagi tujuan lain semasa penulisan kes guna. Hubungan ‘extend’ di dalam kes guna mempunyai pilihan untuk menggunakan kes guna ‘extend’ di dalam penulisan kes guna. Secara ringkasnya hubungan ‘extend’ ini digunakan supaya hubungan kes guna ini boleh melakukan aktiviti yang yang lain atau lebih dari kes guna sebenar.

Hubungan ‘include’ ialah hubungan di mana kes guna pertama memasukkan fungsi kes guna yang lain. Hubungan ‘include’ ini dapat meringkaskan penggunaan kes guna di mana fungsi-fungsi sama yang pada beberapa kes guna. Hubungan ini juga dapat meringkaskan kes guna yang kompleks dan mengelirukan akibat penggunaan penyataan kes guna yang panjang dengan mewujudkan sub kes guna yang boleh digunakan oleh kes guna yang lain.

Rujuk contoh di bawah.


Pegawai

Bank

Juruteknik

Hubungan ‘include’

Senggara ATM

Penyengaraan Tak Berjadual

Pengisian ATM

Penyenggaraan Berjadual

Hubungan ‘extend’, sekiranya ralat berlaku

Sebagai contoh di atas pegawai bank akan mengisi semula(Pengisian ATM) sejumlah wang di dalam mesin ATM pada masa tertentu bagi mengelakkan masalah kehabisan wang di mesin tersebut. Setelah pengisian semula wang dilakukan, pegawai berkenaan akan terus mengemaskini data Penyenggaraan Berjadual mesin ATM berkenaan. Ini menunjukkan hubungan ‘include’ di dalam kes guna Pengisian ATM di mana selepas mengisi semula wang ke dalam mesin, ia juga akan mengemaskini kes guna Penyenggaraan Berjadual.

Bagi hubungan ‘extend’ pula ia berlaku semasa juruteknik ATM melakukan kerja penyenggaraan ATM. Kes guna Senggara ATM merujuk kepada proses menyenggara mesin. Setelah selesai menyenggara mesin ATM, juruteknik berkenaan akan mengemaskini data di kes guna Penyenggaraan Berjadual mesin ATM. Hubungan ‘extend’ berlaku semasa proses kes guna Senggara ATM di mana semasa proses penyenggaraan dilakukan mesin ATM berkenaan mengesan ralat mesin. Juruteknik akan melakukan membaiki ralat tersebut. Setelah membaiki ralat tersebut juruteknik tersebut akan mengemaskini kes guna Penyenggaraan Tak Berjadual. Kes guna Senggara ATM secara tidak langsung akan melakukan hubungan ‘extend’ dengan kes Penyenggaraan Tak Berjadual kerana ralat mesin hanya dikesan ketika proses di dalam kes Senggara ATM dijalankan. Sekiranya tiada ralat dikesan, hubungan ‘include’ atas kes guna Senggara ATM dan kes guna Penyengaraan Berjadual akan berlaku.
Soalan 2 C

Perwarisan berganda ialah pewarisan di mana kelas mewarisi gelagat ataupun atribut daripada beberapa superkelas. Perwarisan jenis ini berlainan dengan perwarisan tunggal di mana sesuatu kelas itu hanya boleh mewarisi atribut dari satu superkelas sahaja. Kebanyakan perisian bahasa pengaturcaraan seperti C++, Eiffel dan Perl menyokong penggunaan perwarisan jenis ini.

Kelemahan perwarisan berganda ini ialah penggunaanya tidak semudah perwarisan tunggal. Perwarisan berganda ini sering dikritik penggunaannya kerana ia meningkatkan kerumitan terhadap aturcara terbabit. Ia juga menimbulkan masalah bagi menyelenggara sesuatu sistem yang menggunakan perwarisan berganda ini. Pewarisan berganda ini juga dikritik kerana berlaku masalah semasa pelaksanaannya di mana kegagalan kelas untuk mewarisi atribut dari beberapa superkelasnya. Kegagalan ini juga menyebabkan perubahan kelas terbabit secara semantik.

Terdapat beberapa cara yang telah dikenalpasti oleh perisian pengaturcaraan bagi mengatasi masalah di atas. Antara cara-cara yang telah dikenalpasti ialah:

Bagi C++: Ia menghendaki pengaturcara untuk menentukan superkelas yang mana atributnya diwarisi oleh subkelas . Sebagai contoh XXXXXXXX. C++ tidak menyokong pewarisan berulang kerana pewarisan berulang ini tidak dapat menentukan superkelas yang mana untuk digunakan.

Bagi PERL pula kelas akan mewarisi atribut daripada senarai atur superkelas. Ia akan mencari atribut untuk diwarisi daripada senarai superkelas.

Eiffel pula membenarkan pengaturcara untuk menggabungkan atau memisahkan atribut yang diwarisi dari superkelas. Eiffel atau mengabungkan semula atribut ini secara automatik sekiranya kelas tersebut mempunyai atribut yang sama dengan beberapa superkelas. Ia juga membenarkan pengaturcara untuk menamakan atribut yang diwarisi dengan nama lain bagi tujuan pengasingan atribut berkenaan. Berbeza dengan C++, Eiffel membenarkan perwarisan berulang.

Contoh rajah UML perwarisan berganda adalah seperti di bawah:

Individu

Pensyarah

Pelajar Sambilan

Pelajar

Pelajar Sambilan adalah contoh perwarisan berganda. Ini adalah kerana kelas pelajar sambilan mewarisi atribut dari dua superkelas iaitu pensyarah dan pelajar. Masalah yang mungkin timbul kerana pewarisan berganda ini ialah kemungkinan terdapat dua attribut yang sama ada pada pelajar sambilan seperti nama kerana nama diwarisi dari dua superkelas yang berbeza.
Soalan 2D

Di dalam istilah komputer sains, penghantaran mesej adalah salah satu cara komunikasi yang digunakan di dalam pengkomputeran serentak. Ia juga digunakan di dalam sistem pengkomputeran secara selari, pengaturacaraan berorientasikan objek dan juga komunikasi antara proses. Komunikasi dibuat dengan menghantar mesej dalam bentuk isyarat dan paket data kepada penerima.

Ia juga dikenali sebagai sistem perkongsian sifar atau ‘shared nothing sistem’ kerana semasa proses penghantaran mesej berlaku, mesej asal telah ditukar tanpa memberi kesan kepada maksud mesej terbabit. Dan apabila penerima menerima mesej tersebut, mereka akan menerima mesej yang asal.

Contoh diagram penghantaran mesej adalah seperti di bawah:

Terdapat 4 jenis mesej yang dihantar melalui penghantaran mesej ini iaitu:

 1. mesej ‘synchronous’ – penerimaan mesej hanya dimulakan apabila penerima sudah bersedia untuk menerima mesej. Keadaan ini berlaku apabila kedua-dua penerima dan penghantar mesej bersedia untuk melakukan aktiviti ini
 2. mesej ‘asynchronous’ – penghantaran mesej boleh dilakukan pada bila-bila masa walaupun penerima mesej tidak bersedia atau tidak berada di dalam talian. Mesej yang tidak dituntut oleh penerima akan menunggu sehingga penerima menerima mesej tersebut
 3. mesej ‘balking’ – objek yang menghantar mesej membatalkan penghantaran mesej akibat objek penerima tidak bersedia untuk menerima mesej.
 4. mesej masa terhad atau ‘timeout message’ – objek penghantar mesej hanya menunggu untuk tempoh masa tertentu bagi objek penerima mesej untuk menerima mesej sahaja.

Contoh sintaks bahasa pengaturcaraan bagi penghantaran mesej seperti di bawah:

Bahasa C++ sintaks penghantaran mesej adalah seperti di bawah.

<rujukan_objek>.<nama_mesej>(senarai_parameter)

Oleh itu, sintaks bagi c++ ialah:

aCard.setFaceUp true ;

Bagi java sintaks penghantaran mesej dihantar kepada objek menerusi operator titik. Sintaksnya ialah:

<rujukan_objek>.<nama_mesej>(senarai_parameter)

Sebagai contoh bagi java ialah

“jadualMarkah.pengawalan (80,4)


Rujukan

 1. B. Chandra (2005). Object Oriented Programming Using C++. London: Alpha Science International Limited
 2. A source with not known author – Introduction to Distance Learning: What is it? Why I should be interested? Where may I find courses? How much does it cost? Defining Distance Learning and Its Role from http://distancelearn.about.com

3. Grant Emery (1999). Not known title from http://web.mit.edu/6.033/1999/www/reports/r02-gemery.html

 1. P. Sellappan(2002). C++ Through Examples. Includes Object Oriented Programming. Selangor: Federal Publications Sdn Bhd
 2. Dr. Raymond J. Curts, CDR, USN (Ret.). Avoiding Information Overload Through the Understanding of OODA Loops, A Cognitive Hierarchy and Object-Oriented Analysis and Design. Strategic Consulting Inc. http://www.belisarius.com/modern_business_strategy/campbell/ooda_and_objects.doc

6. Nantha Kumar Subramanian et. al. (2007). Open University Malaysia: CBOP3103: Object Oriented Approach in Software Development.. Kuala Lumpur. MeteorDoc Sdn. Bhd.

1 Comment

Filed under Uncategorized

BBGO 4103 – Gelagat Organisasi

Kajian Kes A

Soalan 1

Gaya kepimpinan En. Otawa boleh disifatkan sebab sebagai gaya kepimpinan autokratik. Ini dibuktikan dengan En Otawa akan menggunakan kuasanya terhadap staf yang mempunyai pendapat yang berlainan dengan beliau di mana staf berkenaan akan disenaraihitamkan. Gaya kepimpinan En Otawa yang bersifat autokratik digunakan ke atas stafnya supaya mereka dapat mengimplementaskan semua polisi syarikat tanpa sebarang rungutan dan soalan.

Walaupun En Otawa dilihat sebagai seorang pengurus yang bersifat autokratik dan bertindak tegas terhadap staff yang cuba menentang atau mempersoalkan tindakan beliau, kuasa yang beliau gunakan terhadap stafnya adalah kuasa sah. Ini disebabkan jawatan sebagai ketua pegawai eksekutif di dalam syarikat merupakan jawatan yang paling tertinggi di dalam hierarki syarikat tersebut. En Otawa juga menggunakan kuasa ganjaran yang ada pada beliau di mana beliau akan memberikan ganjara yang setimpal bagi staff yang mengimplentasikan segala arahan dan polisi beliau tanpa sebarang rungutan dan soalan.

Sifat peribadi yang tegas dan mempunyai tahap disiplin yang tinggi yang ada pada diri En Otawa ini banyak mempengaruhi gaya kepimpinan autokratik yang diamalkan oleh beliau. Sifat peribadi beliau ini juga dipengaruhi juga dengan budaya yang berdisiplin yang diterapkan oleh masyarakat dari negara asal beliau iaitu Jepun.

Penyataan di atas menyokong penyataan yang mengatakan En Otawa adalah seorang pemimpin yang berkuku besi.


Soalan 2

Antara cadangan-cadangan yang akan saya kemukakan kepada En Otawa ialah:

 1. Mengamalkan komunikasi terbuka

- Disebabkan gaya kepimpinan autokratik yang diamalkan oleh En Otawa, ini adalah merupakan antara cadangan yang akan dikemukakan. Dengan mengamalkan sikap komunikasi terbuka ini, ia akan merapatkan hubungan di antara En Otawa dengan staf bawahannya. Komunikasi terbuka ini juga membolehkan staf untuk mengemukakan idea atau pandangan terhadap operasi syarikat supaya syarikat lebih terus maju.

 1. Bersifat Lebih Demokratik

- Saya juga akan mencadangkan supaya En Otawa supaya bersifat lebih demokratik di dalam menguruskan syarikat. Ini supaya sebarang keputusan yang dibuat oleh beliau adalah keputusan yang telah dibuat dengan mendapat pandangan staf yang lain. Dengan mengamalkan sifat yang lebih demokratik ini akan menyebabkan En Otawa lebih peka terhadap persekitaran syarikat. Dengan mengamalkan sifat yang demokratik ini juga ia membolehkan En Otawa mendengar pandangan dan idea dari staf bawahanya.

 1. Berdiplomasi

- En Otawa juga akan dicadangkan supaya lebih berdiplomasi di dalam segala urusan kerja. Tindakan beliau yang menyenaraihitamkan staf yang mempersoalkan tindakan atau prosedur beliau dilihat sebagai satu tindakan yang tidak adil. Sebagai seorang pemimpin dan pengurus, En Otawa hendaklah lebih berdiplomasi di dalam operasi syarikat. Ini kerana idea-idea atau pandangan yang datang dari staf adakalanya menguntungkan syarikat. Tindakan menyenaraihitamkan staf boleh merugikan syarikat kerana mungkin staf yang disenaraihitamkan itu adalah staf yang cemerlang.

 1. Lebih Menerapkan Kemahiran Perorangan (Interpersonal)

- Walaupun berjaya dipilih sebagai “Top Ten CEO in Malaysia” selama 2 tahun

berturut-turut, staf bawahan En Otawa tidak gembira dengan cara pengurusan yang diterapkan oleh beliau. Staf berasa kurang komunikasi yang ada di antara mereka dengan En Otawa sebagai ketua pengawai eksekutif. Sebagai individu yang memegang jawatan paling tinggi di dalam syarikat, En Otawa hendaklah menerapkan kemahiran interpersonal supaya pekerja berasa gembira kerana segala masalah yang dihadapi oleh mereka didengar oleh pihak pengurusan syarikat


Soalan 3

Pandangan saya terhadap penyataan “Kejayaan atau kegagalan sesebuah organisasi adalah terletak di bahu seorang Ketua Eksekutifnya” ialah kejayaan organisasi itu sememangnya terletak di bahu ketuanya. Ini disebabkan sebagai seorang pengurus hala tuju sesebuah organisasi terletak di atas tanggungjawab pengurus terbabit. Fungsi pengurus yang melibatkan perancangan, menyusun, memimpin dan mengawal perjalanan operasi syarikat jelas menyokong penyataan di atas.

Kegagalan seseorang pengurus itu untuk merancang perjalanan operasi syarikat akan menyebabkan sesebuah syarikat itu gagal. Proses merancang ini juga melibatkan penentuan hala tuju dan matlamat yang jelas dan boleh dicapai. Pengurus juga hendaklah mahir di dalam kemahiran komunikasi supaya dapat dapat memastikan agar matlamat syarikat di capat. Kemahiran untuk memotivasikan pekerja supaya dapat bekerja dengan lebih produktif supaya matlamat syarikat dapat dicapai.

Kegagalan ketua eksekutif atau pengurus untuk memotivasikan pekerja untuk berkerja supaya matlamat syarikat dapat dicapai boleh menyebabkan sesebuah syarikat itu gagal. Walaupun En Otawa berjaya membawa syarikat beliau menjadi sebuah organisasi yang berjaya tanpa memberikan motivasi kepada para pekerjanya tetapi para pekerja bawahan beliau tidak berasa gembira. Kejayaan sesebuah organisasi bukan sahaja dinilai dengna melihat sejauh mana matlamat syarikat dicapai tetapi juga diukur dengan melihat tahap kepuasan kerja oleh para pekerja organisasi tersebut.


Kajian Kes B

Soalan 1

Cara kepimpinan En Suzuki adalah bersifat Laissez-Faire di mana En Suzuki tidak mengambil peduli perjalanan syarikat. En Suzuki meletakkan tanggungjawab sebagai ketua eksekutif sepenuhnya kepada pembantu beliau. Walaupun En Suzuki memberikan kemudahan dan sumber yang diperlukan oleh syarikat tetapi sikap lepas tangan En Suzuki ini boleh menyebabkan syarikat beliau ‘gulung tikar’ atau gagal. Gaya kepimpinan Laissez-Faire ini sesuai digunakan sekiranya staf mempunyai cirri-ciri personality yang positif dan mempunyai pengetahuan yang diperlukan di dalam melaksanakan tugas mereka.

Sikap En Suzuki yang tidak bergaul dengan pekerja bawahannya pula adalah disebabkan sifat peribadi beliau yang berpendapat pekerja hanya bekerja semata-mata wang sahaja. Sifat mementingkan diri sendiri juga mempengaruhi cara kepimpinan Laissez-Faire yang diterapkan oleh En Suzuki. Sikap En Suzuki yang jarang berada di pejabat dan tidak menumpukan sepenuh perhatian terhadap mesyuarat lembaga pengarah menyokong pendapat bahawa beliau adalah seorang ketua yang mengamalkan corak kepimpinan laissez-faire.

Dilahirkan dari keluarga yang bergelar jutawan telah menyebabkan En Suzuki tidak berkerja dengan bersungguh-sungguh bagi syarikatnya. Sikap sambil lewa dan meletakkan sepenuh tanggungjawab sebagai ketua eksekutif kepada pembantu beliau boleh menyebabkan syarikat beliau gagal kerana penyelewengan boleh berlaku sekiranya En Yashika bertindak untuk menyeleweng syarikat. Ini disebabkan segala arahan yang dikeluarkan oleh En Yashika dikeluarkan di bawah nama Ketua Eksekutif syarikat.


Soalan 2

Saya kurang bersetuju dengan pendapat “Pekerja bekerja hanya untuk mencari wang”. Tidak dinafikan bahawa tanpa wang masalah sukar untuk diselesaikan tetapi pada hari ini kepuasan kerja adalah perkara utama bagi pekerja sesebuah organisasi. Kepuasan kerja ini menerangkan sejauh mana pekerja berpuas hati atau gembira dengan kerja dan seterusnya organisasi di mana mereka bekerja.

Kita dapat lihat pada hari ini, kadar pusing ganti bagi syarikat-syarikat besar adalah tinggi walaupun kadar gaji yang dibayar adalah tinggi. Ini disebabkan kadar pusing ganti pekerja berkait rapat dengan kepuasan pekerja. Kepuasan kerja ini pula melibatkan bukan hanya dengan kerja yang dilakukan oleh pekerja terbabit tetapi ia melibatkan juga layanan organisasi terhadap pekerja terbabit. Layanan organisasi yang dimaksudkan sejauhmana sumbangan pekerja tersebut dihargai oleh organisasi dan sejauhmana penglibatan pekerja di dalam pembuatan keputusan syarikat. Penglibatan pihak pengurusan dengan pihak pekerja juga boleh menyebabkan tahap kepuasan kerja seseorang pekerja itu tinggi.

Kepuasan kerja juga tidak boleh diukur dengan wang ringgit. Pada hari ini, para pekerja bukan sahaja mengejar wang semata-mata tetapi juga pangkat yang lebih tinggi di dalam sesebuah syarikat. Oleh hal itu, penyataan pekerja hanya bekerja untuk mencari wang adalah tidak sesuai untuk digunakan pada hari ini.

Sebagai contoh bagi kedua-dua kajian kes di atas, saya dapati para pekerja bagi kedua-dua syarikat mempunyai tahap kepuasan kerja yang rendah. Ini disebabkan oleh sikap pengurusan syarikat yang kadar penglibatannya dengan para pekerja yang sangat rendah.


Soalan 3

Pada pandapat saya, En Suzuki menggunakan kuasa sah di dalam mengawal cara operasi syarikat. Ini disahkan dengan kedudukan En Suzuki sebagai ketua eksekutif kumpulan. Perlantikan En Yashika sebagai pembantu beliau yang bertanggungjawab untuk mengawal operasi syarikat ini juga menyokong penggunaan kuasa sah oleh En Suzuki. Akan tetapi dengan meletakkan sepenuh kepercayaan kepada pembantunya ia dapat memberi implikasi yang buruk kepada organisasi. Ini disebabkan kebanyakan keputusan yang dibuat oleh En Yashika telah dibuat tanpa pengetahunan atau persetujuan En Suzuki. Para pekerja juga akan memberikan persepsi yang negatif terhadap En Suzuki sebagai ketua eksekutif sekiranya keputusan yang dibuat dilihat sebagai tidak adil atau tidak seimbang oleh para pekerja.

En Suzuki juga telah menggunakan kuasa ganjaran yang ada pada beliau. Kuasa ini digunakan di dalam melantik En Yashika sebagai pembantu beliau. Perlantikan ini memberi implakasi yang besar terhadap kumpulan kerana En Suzuki telah mengambil sikap ‘lepas tangan’ terhadap operasi syarikat di mana tanggungjawab tersebut telah diserahkan kepada En Yashika sebagai pembantu beliau. Dengan perlantikan tersebut penglibatan En Suzuki sebagai ketua eksekutif dengan syarikat di dapati berkurangan dan ingin boleh menyebabkan para pekerja berasa kurang bermotivasi. Tidak dinafikan peranan sebagai ketua eksekutif memerlukan seorang pembantu, tetapi di dalam kajian kes ini En Suzuki telah menyerahkan semua tugas sebagai ketua eksekutif kepada En Yashika yang bertindak sebagai pembantu beliau.


Soalan 4

Antara cadangan dan nasihat yang saya akan kemukakan kepada En Suzuki ialah:

 1. Mengamalkan sikap kepimpinan yang demokratik

- Berbanding dengan sikap kepimpinan Laissez-faire yang diterapkan oleh En Suzuki pada ketika ini, saya akan mencadangkan agar En Suzuki mengamalkan sikap kepimpinan yang lebih demokratik. Ini kerana dengan gaya kepimpinan sekarang En Suzuki dilihat seperti ‘lepas tangan’ terhadap operasi seharian syarikat di mana tanggungjawab diserahkan sepenuhnya kepada pembantu beliau Dengan mengamalkan kepimpinan demokratik, En Suzuki akan lebih menglibatkan diri di dalam pembuatan keputusan untuk syarikat.

 1. Penglibatan Diri Dengan Syarikat

- Saya juga akan menasihati En Suzuki supaya lebih melibatkan diri dengan syarikat. Penglibatan beliau bukan sahaya dengan pembuatan keputusan untuk syarikat tetapi juga dengan meningkatkan lagi jumlah kehadiran beliau ke pejabat. Sikap ini sekiranya diterap dapat memotivasikan para pekerja untuk menjadi produktif dan rajin ke tempat kerja.

 1. Mengamalkan komunikasi terbuka

- Seperti yang kita sedia maklum, En Suzuki hanyan bergaul dengan beberapa pegawai di peringkat pengurusan sahaja. Sebagai seorang ketua eksekutif, En Suzuki seharusnya tidak mengamalkan komunikasi secara tetutup. Dengan mengamalkan sikap komunikasi terbuka ini dapat mengubah persepsi En Suzuki terhadap staf bawahanya yang selama ini dianggap hanya berkerja untuk mengejar wang semata-mata. Komunikasi terbuka ini juga dapat membantu En Suzuki mendengar idea atau pandangan-pandangan yang membina dari staf bawahan syarikat.

4. Memberi Arahan atau “Take Charge”

- En Suzuki seharusnya ‘take charge’ terhadap perjalanan operasi syarikat dan bukan menyerahkan tugas tersebut kepada pembantu beliau. Ini kerana sekiranya sikap En Suzuki yang tidak ambil peduli terhadap perjalanan syarikat mungkin akan memakan diri sendiri pada masa hadapan. En Suzuki juga perlu mengawal kuasa yang diberikan kepada pembantunya supaya En Suzuki tidak hilang kawalan di dalam syarikat.


Rujukan

1. Prof. Dr. Ansary Ahmed et. al (2007). Open University Malaysia: BBGO 4103: Gelagat Organisasi. Kuala Lumpur. Meteor Doc Sdn Bhd.

2. Kathryn M. Bartol & David C. Martin (1998). Management. New York. Iriwin McGraw-Hill

3. Stephen P. Robbins; penterjemah Abdul Razak Ibrahim & Ainin Sulaiman (2000). Gelagat Organisasi Edisi Kelapan. Kuala Lumpur. Pearson Education Asia Ptd. Ltd.

4. Ebi Shahrin Sulaiman et. Al (2003). Prinsip Pengurusan. Kuala Lumpur. McGraw-Hill

4 Comments

Filed under Uncategorized

CBAD2103 – System Analysis and Design

Question 1

A. Context Diagram

Entity for IT Learn Student Registration System

1. Student

2. Lecturer

3. Program

4. Module

Process for IT Learn Student Registration System

 1. Register Program
 2. Select Module
 3. Print Student List
 4. Update Student Mark

Context Diagram

B. Level 0-DFD


C. Level 1-DFD


D. Physical DFD Diagram


Question 2

System development methodology is a comprehensive plan to be followed, which covers all the necessary activities in the system development life cycle. There are 4 famous methodologies used in system development life cycle (SDLC). The 4 are waterfall model, rapid application development (RAD), joint application development (JAD), the spiral model, synch and stabilize, build and fix concept. Although there is a lot of method used in system development, the above 6 concepts are among the famous models used in developing a system nowadays. However, for this assignment it will focus on 2 types of SDLC models which are the waterfall model and joint application development (JAD). These 2 models are among SDLC models that I favour to use in developing a system.

The waterfall model also known as the traditional SDLC. This is because this model is considered as the classic approach to the SDLC. Its describes the development stage or method in linear, sequential and by phases mode. Example for waterfall model is as below:

The Waterfall Model

Each phase has a goal or objective to be achieved before it moves to another phase. Once a phase of development is completed, the development proceeds to the next phase and there is no turning back. Its similar to a waterfall on the cliff of a steep mountain concept whereby once the water has flowed over the edge of the cliff and has begun its journey down side of the mountain, it cannot turn up ward back.

The advantage of this waterfall development concept is it allows the development team to have a proper control on the development of a project. Control mechanism such as in costing, timeline and managerial control are some of example of control mechanism that can be used in this waterfall development concept. Usually each phase will have its specific timeline and budget to be used. If the timeline or budget over-utilized, the team may reduce the timeline or budget scheduled on other phases of the project. The development phases moves from feasibility, analysis, design, testing, implantation and maintaining phases.

However, this waterfall concept also has its own disadvantages. The disadvantage is that this concept does not allow reversion of revision of the phases that already gone through. For example, if the project already reached testing stage, it is very difficult to go back to analysis stage to change something that was not well-planned or analyzed during the analysis stage.

The second SDLC concept that I have been my alternative choice apart from the waterfall concept is the Joint Application Development (JAD) concept. This JAD concept was introduced by Chuck Morris and Tony Crawford. Both of them were from IBM and introduced this concept in the late 1970s. In early 1980s this concept became commercialized since it is widely used during those days.

JAD concept is different methodology from the waterfall concept. This JAD concept involves the end user or the client to design and development an application. The development of the application also involves not only the client but also it involves other parties such as vendors and system developers.

The advantage of JAD concept is its give greater client satisfaction and involvement. This is because its allow involvement from the client in defining its requirements together with its intended design of a system. The client will involve throughout the development process beginning from planning until the implementation stage. Its also thought to lead to faster development and accomplishment of the project.

The disadvantage of this concept is does cost the client such a large amount of money for certain project. This is because since it involves end-user or client from the beginning of the project some of the requirements are thought not can be developed by the system developer. Its also involves a lot testing by the end-user and its will cost the organization some expenses since every changes made to the system will involves the system developer.

The different between the above 2 concepts is JAD allow end-user or client involvement in designing and developing the system. This different allow the organization to development an application or software that are suit with the organization own requirement. JAD also allows the end-user to troubleshoot the application by its own since the end-user knows the problem arise from the usage of the application or system. JAD also allow the user to defined in-depth user requirements for a system. This is because the client will be involves starts from the beginning of the project.

Compared to the waterfall concept, the client only involves during the feasibility, analysis and testing stage. The development of the system or application will not involve the end-user. A specific vendor or system developer will be appointed to develop the system based on the requirements gather during earlier stage of the waterfall concept. This concept does not allow in-depth gathering of user requirements since this waterfall concept does not allow reversion or revision of the phases that have been gone through. This will not contribute an in-depth user requirement especially during analysis stage since the new system will only be developed based on requirement gathered without conducting a testing for the new system.


References

1. Kamsuriah Ahmad et. al (2007). CBAD 2103 – System Analysis and Design. Kuala Lumpur. MeteorDoc Sdn. Bhd.

2. Chester Myrvin et. al (2002). Basic Information System Analysis and Design. London. McGraw-Hill Publisher.

3. Kenneth E. Kendall et. al (2002). Systems Analysis and Design. New Jersey. Prentice Hall.

4. http://www.mariosalexandrou.com

Leave a comment

Filed under Uncategorized

OUMM 3203 – Etika Profesional

1.0 Pengenalan

Di dalam tugasan Etika Profesional (OUMM 3203) , membincangkan tentang bagaimana masalah etika dapat di selesaikan menggunakan 5 teori etika iaitu teori Hukum Alam, Teori Universalism, Teori Utilitarianism, Teori Pengagihan keadilan dan Teori Kebebasan Individu serta bagaimana menggunakan teori ini sebagai salah satu cara penyelesaian masalah etika. Selain itu di bincangkan juga tentang ciri-ciri masalah iaitu ciri yang pertama ia mempunyai kesan yang berlarutan. Ciri yang kedua, keputusan etika yang mempunyai pelbagai alternatif. Ciri yang ketiga pula, keputusan etika mempunyai hasil yang pelbagai. Ciri yang keempat, keputusan etika yang di buat mempunayi kesan yang tidak menentu, dan yang terakhir, kebanyakan keputusan etika mempunyai implikasi peribadi.

1.1 Latar belakang dilema yang di hadapi

Dilema yang saya hadapi ialah ketika sesi pengambilan kedua untuk pelajar baru salah sebuah universiti awam di Malaysia. Sesi pengambilan kedua ini adalah terhad kepada 100 orang pelajar sahaja berbanding dengan sesi pengambilan pertama yang yang mengambil lebih dari 2000 orang pelajar. Disebabkan dengan tempat yang terhad bagi sesi pengambilan kali ini, pihak universiti iaitu di bahagian kemasukan universiti menerima banyak surat rayuan dari pelajar yang ingin memasuki universiti ini. Walaubagaimanapun, hanya 100 pelajar sahaja yang bakal diterima masuk bagi sesi pengambilan kali ini berbanding ribuan surat rayuan yang kami terima.

Sebagai permulaan di dalam proses pemilihan bagi pelajar untuk sesi kedua ini, bahagian kemasukan dan rekod akan mengurangkan permohonan yang diterima sehingga kira-kira 200 permohonan sahaja sebelum pemilihan pelajar yang terakhir seramai 100 orang dibuat. Bagi mengurangkan permohonan ini, semua surat rayuan akan diberikan kepada seorang pegawai atasan saya yang juga bertindak sebagai penyelia .

Disebabkan dengan kesuntukan masa yang diberikan oleh pihak pengurusan universiti, saya dan rakan sejawat telah diberi tugasan bagi membantu pegawai tersebut untuk mengurangkan permohonan dari pelajar tersebut. Walaubagaimanapun, kami telah diberi arahan supaya hanya untuk memilih 190 rayuan sahaja manakala baki 10 lagi rayuan akan dipilih oleh beliau. Setelah 200 rayuan telah disenaraipendekkan, kami mendapati bahawa baki 10 rayuan tersebut terdiri daripada saudara-mara penyelia kami. Kami mendapati bahawa terdapat banyak permohonan yang telah diserahkan kepada pegawai tersebut tidak diproses dan dipertimbangkan dengan sewajarnya kerana beliau hanya menyenaraipendekkan rayuan yang diterima dari saudara-mara beliau sahaja walaupun terdapat ramai calon yang didapati memiliki kelayakan yang tinggi dari syarat minima kemasukan bagi sesi kali ini.

Sebagai salah seorang kakitangan bawahan pegawai tersebut, kami terperangkap di dalam dilemma sama ada harus atau tidak untuk kami melaporkan tindakan yang telah dilakukan oleh pegawai tersebut kepada pihak atasan. Walaubagaimanapun, kami berasa serba salah sekiranya kami melaporkan tindakan pengawai kami kepada pihak atasan kerana kami bimbang jika dengan kami melaporkan tindakan beliau tersebut akan menyebabkan peluang kerjaya kami di universiti akan terjejas. Walaubagaimanapun, kami telah mengambil risiko atas kerjaya kami di universiti ini dengan melaporkan kepada pihak atasan universiti mengenai tindakan yang telah dilakukan oleh pengawai kami yang tersebut. Tugasan ini akan mengupas mengenai persoalan etika terhadap keputusan yang di ambil di dalam situasi dilemma ini.


2.0. Ciri-ciri Masalah Etika

Kebanyakan keputusan yang dibuat selalunya memberi kesan yang berlarutan sama ada kepada pihak yang membuat keputusan atau pihak yang menerima sesuatu keputusan tersebut. Ini kerana keputusan dan tindakan yang diambil oleh pihak pengurusan ataupun individu tersebut tidak hanya memberi kesan kepada satu pihak ataupun pada satu tahap sahaja. Kesan-kesan ini juga boleh memberi kesan ke atas sesebuah masyarakat setempat sekiranya keputusan yang diambil melibatkan sesuatu tindakan untuk masyarakat itu sendiri. Sebagai contoh melalui pemberian rasuah, sesetengah pihak merasakan bahawa dengan memberi rasuah proses kerja yang dilakukan dapat dipercepatkan. Ini secara tidak langsung memberi kesan kepada organisasi tersebut dan juga masyarakat kerana percaya hanya dengan memberi rasuah sesuatu pekerjaan itu dapat dilaksanakan atau diproses dengan cepat. Ini juga akan menyebabkan amalan rasuah menular di kalangan masyarakat tersebut dan tiada ketelusan di dalam sesebuah organisasi.

2.1 Kebanyakan Keputusan Etika Mempunyai Kesan Yang Berlarutan.

Seperti masalah yang saya hadapi di universiti saya ini, saya rasakan bahawa tindakan tersebut telah memberi kesan yang berpanjangan kepada masyarakat. Ini kerana dengan tindakan beliau yang lebih mengutamakan pemohon yang mempunyai hubung kait dengan beliau sendiri secara tidak langsung menafikan pemohon yang benar-benar layak untuk belajar di universiti. Keputusan untuk tidak bersikap adil ini juga boleh menyumbang kepada masalah pengganguran kepada negara. Ia juga boleh menyebabkan pemohon yang tidak berjaya ini merasa kurang bermotivasi untuk melanjutkan pelajaran mereka dan setersunya ini boleh merugikan negara.

2.2 Kebanyakan Keputusan Etika Mempunyai Kepelbagaian Alternatif

Banyak keputusan yang dibuat dilihat sebagai keputusan yang dibuat tanpa melihat segala alternatif yang ada. Keputusan yang baik hendaklah dibuat dengan menilai segala alternatif yang ada. Masalah yang dihadapi hendaklah dikaji dengan teliti terlebih dahulu. Setelah punca masalah dikenalpasti, segala alternatif bagi menangani masalah tersebut hendaklah dikenalpasti. Penilaian terhadap setiap alternatif tersebut hendaklah dinilai dan alternatif yang terbaik hendaklah diambil sebagai keputusan yang dibuat.

Pegawai kami hendaklah terlebih dahulu melihat segala alternatif yang ada sebelum membuat keputusan untuk menyenaraipendekkan 10 nama saudara-mara beliau. Keputusan yang dibuat oleh beliau dilihat sebagai satu keputusan yang tidak mempunyai alternatif lain terutamanya ketika keputusan yang dibuat melibatkan saudara-mara beliau. Disebabkan kegagalan beliau untuk melihat segala alternatif yang yang ada bagi menyelesaikan masalah kemasukan pelajar ke universiti terutamanya yang melibatkan saudara-mara beliau, keputusan yang diambil didapati tidak beretika.

2.3 Kebanyakan Keputusan Etika Mempunyai Hasil Yang Pelbagai

Banyak keputusan yang dibuat pada hari ini akan memberi hasil yang berbeza pada masa hadapan. Kebanyakan keputusan yang dibuat tidak memberikan hasil seperti yang diharapkan oleh sesetengah pihak dan ini secara tidak langsung memberi kesan yang negatif terhadap organisasi itu sendiri. Sebagai contoh bangunan kompleks mahkamah baru yang bocor ini adalah akibat dari sikap pemaju yang hanya memikirkan keuntungan sahaja. Sikap tamak pemaju yang ingin memaksimakan keuntungan dengan menggunakan bahan binaan yang tidak berkualiti ini telah menjejaskan imej syarikat itu sendiri. Walaupun pada hakikatnya syarikat berkenaan untung daripada projek pembinaan komplek mahkamah itu, tetapi hasil yang berbeza didapati oleh syarikat berkenaan dari segi imejnya akibat dari kebocoran yang sering dihadapi oleh bangunan mahkamah berkenaan.

Hasil yang sama juga berlaku terhadap keputusan yang dibuat oleh pegawai di universiti yang menyenaraipendekkan nama saudara-mara beliau pada sesi pengambilan kedua universiti. Walaupun pada pandangan di pihak saudara-mara beliau yang meyifatkan beliau sebagai seorang yang mengutamakan semangat kekeluargaan, akan tetapi dengan tindakan beliau itu sekiranya diketahui umum akan menyebabkan integriti universiti khususnya jabatan saya iaitu jabatan yang bertanggungjawab mengenai kemasukan pelajar akan tercalar. Ini secara tidak langsung akan menyebabkan nama elit universiti akan tercemar disebabkan dengan tindakan beliau yang menafikan hak awam untuk masuk ke universiti.

2.4 Kebanyakan Keputusan Etika Mempunyai Akibat Yang Tidak Menentu

Kebanyakan keputusan yang diambil dilihat sebagai keputusan yang mempunyai risiko yang minima. Ini kerana keputusan diambil setelah segala alternatif yang ada telah dinilai sesebelum sesuatu keputusan itu dibuat. Sebagai contoh tindakan untuk sebuah kilang yang telah memasang alat penapis asap untuk mengurangkan pencemaran udara, tindakan ini diambil atas dasar untuk mengurangkan kadar pencemaran udara akibat dari penggunaan mesin di dalam kilang. Walaubagaimanapun, dengan kegunaan alat penapisan asap ini kadar pencemaran udara tidak berkurangan kerana alat yang digunakan berkualiti rendah.

Sama seperti dengan tindakan pegawai saya yang telah memasukkan 10 nama saudara beliau di dalam senarai pendek pemohon bagi pengambilan kedua universiti. Walaupun nama-nama saudara beliau telah disenaraipendekkan, ini tidak bermakna nama-nama tersebut akan terus dapat diterima untuk melanjutkan di universiti ini. Nama-nama ini akan melalui pelbagai tapisan yang akan dilakukan oleh fakulti-fakulti yang terlibat dengan sesi pengambilan pelajar kali ini.

2.5 Kebanyakan Keputusan Etika Mempunyai Implikasi Peribadi

Pendapat yang mengatakan kebanyakan keputusan korporat adalah dibuat tanpa mengambilkira kepentingan peribadi adalah tidak benar. Ini kerana kebanyakan keputusan yang dibuat sebenarnya sedikit sebanyak mengira kepentingan peribadi terutamanya pihak atasan. Sebagai contoh walaupun keuntungan sesebuah syarikat itu adalah rendah disebabkan kos jualan yang meningkat, ini tidak mempengaruhi keputusan syarikat yang ingin bayaran bonus sebanyak 2 bulan kepada kakitangan dibuat. Keputusan yang diambil akan menjejaskan kedudukan kewangan syarikat. Walaubagaimanapun, demi untuk menjaga kepentingan peribadi kepentingan pihak atasan keputusan untuk membayar bonus ini tetap dibuat.

Keputusan pegawai saya untuk memasukkan nama saudara beliau di 10 tempat terakhir senarai pendek calon tersebut adalah bersifat peribadi. Beliau langsung tidak mengambilkira kelayakan yang ada pada pemohon yang lain. Tindakan ini secara tidak langsung akan menyebabkan tahap intergriti beliau berkurangan terutama di kalangan kakitangan bawahan beliau.


3.0 Teori Etika

Etika bermaksud prinsip -prinsip dan peraturan moral yang dapat di terima umum sebagai cara untuk mengawal seseorang individu supaya berkelakuakn baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi eitika seseorang individu ialah pengaruh keluarga, pengaruh rakan sebaya, pengalaman seseorang, nilai moral diri seseorang individu, dan faktor-faktor situasi (kerana tiada pilihan lain).

3.1 Ciri Taakulan Etika

Secara universal, semua masyarakat di dunia perlu suatu cara analitikal yang konsistan untuk mengklasifikasikan sesuatu perbuatan yang di lakukan salah atau tidak. Namun ada perkara yang menjadi satu kesalahan pada sesuatu masyarakat tidak menjadi kesalahan pada masyarakat yang lain. Sebagai contoh, agama Islam melarang umatnya untuk minum minuman keras, namun ada agama yang tidak menghalang pengikutnya dari mengambil minuman berkenaan. Ini bermakna, tidak ada satu pun cara pun yang sempurna untuk di jadikan piawaian peraturan etika. Walaubagaimana pun terdapat 5 cara atau teori yang boleh di jadikan sebagai panduan dalam membuat keputusan beretika. Teori berkenaan adalah teori hukum alam, teori etika teleologikal klasik (Utilitarianism), Teori etika Deontologikal klasik (Universalism), Teori pengagihah keadilan dan teori kebebasan diri sendiri.

3.2 Teori Hukum Alam

Hukum alam ialah hukum atau etika yang berkait rapat dengan agama dan kepercayaan. Apa yang betul dan salah dalam teori ini adalah bergantung kepada pegangan agama dan kepercayaan sesebuah masyarakat atau kaum . Setiap satu agama telah menetapkan hukum untuk kaumnya dan mereka harus mematuhi hukum itu . Kelebihan yang ada pada teori hukum ini ialah , ia di terima oleh semua golongan yang berpegang pada agama dan ia di terima sepanjang zaman. Namun apa yang menjadikan teori ini tidak sempurna ialah, ia tidak universal kerana setiap agama mempunyai pegangan, pemahaman dan kepercayaan masing-masing, jadi mereka mempunyai moral,etika dan nilai murni yang berbeza.

Sebagai seorang yang beragama Islam, saya percaya bahawa pegawai saya telah berlaku tidak adil pada pelajar tersebut. (tidak adil dalam konteks Islam ialah tidak meletakkan sesuatu pada haknya). Dengan menidakkan hak pelajar-pelajar itu, jelas menunjukkan pegawai itu melakukan perbuatan yang haram di sisi Islam dengan . “Islam memerintahkan kepada kita agar kita berlaku adil kepada semua manusia. iaitu keadilan seorang Muslim terhadap orang yang dicintai, dan keadilan seorang Muslim terhadap orang yang dibenci. Sehingga perasaan cinta itu tidak bersekongkol dengan kebathilan, dan perasaan benci itu tidak mencegah dia dari berbuat adil dan memberikan kebenaran kepada yang berhak. “ (Dr. Yusuf Qardhawi : 24 Jun 2007) http://media.isnet.org/islam/Qardhawi/Masyarakat/Adil.html

Allah SWT berfirman:

Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi kerana Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu .” (Al Quran , surah An-Nisa': ayat 135)”. (Dr. Yusuf Qardhawi : 24 Jun 2007).

Menurut agama Islam, apabila seseorang itu telah melakukan kesalahan, orang lain yang menyedari kesalahannya itu wajib memberitahu atau membetulkan kesalahannya, dan di dalam Islam ada beberapa tahap yang boleh di ikuti. Langkah yang pertama, kita seharusnya menasihatinya secara berhikmah, dimana orang yang melakukan kesalahan tadi akan dapat berfikir tentang kesalahan dan dosanya dan pada masa yang sama dia tidak akan berasa hati dengan orang yang menegur. Jika ia tidak berkesan, terdapat cara yang kedua iaitu dengan menggunakan orang yang di hormati oleh si pembuat salah untuk menegurnya dan jika cara ini juga tidak berhasil barulah cara lebih keras boleh di lakukan, iaitu dengan cara membawa perkara ini ke muka pengadilan. Sesuai dengan hadis Rasulullah S.A.W dari riwayat Muslim dan Ibn Majah:-

Barang siapa diantara kamu melihat suatu kemungkaran maka hendaklah ia merubahnya dengan tangannya, dan jika ia tak mampu maka dengan lisannya, dan jika ia tak mampu juga maka dengan hatinya, dan itulah selemah-lemah iman” (http://www.mail-archive.com/mencintai-islam@yahoogroups.com/msg00322.html : 24 June 2007)

Jadi dengan menggunakan teori hukum alam ini, saya seharusnya menasihati pegawai atasan saya dan jika tidak berjaya barulah saya boleh melakukan cara yang lain seperti yang telah di bincangkan.

3.3 Teori Etika teologikal Klasik (Utilitarianism)

Teologikal adalah terma yang wujud dalam bahasa Greek yang bermaksud hasil keputusan atau kesan. Sistem teologi etika ini memberi fokus kepada kesan sekarang berbanding niat seseorang individu. Terma inilah yang dikatakan Utilitarianism. Teori ini bergantung kepada kesan hasil daripada tindakan seseorang. Jika tindakan seseorang atau sesebuah masyarakat itu betul, maka ia akan membawa faedah dan jika tidak ia membawa kepada keburukan kepada ramai orang. Pengagihan kesaksamaan dalam teori ini menggunakan suara majoriti. Namun teori ini masih kurang sempurna kerana ia hanya mengutamakan suara majoriti, dan mengabaikan serta mengekploitasi suara minoriti . Tidak ada keseimbangan faedah yang terima oleh minoriti berbanding majoriti.

Berdasarkan kepaada teori ini, pegawai pemilihan itu tidak harus mengambil saudara maranya menjadii calon yang layak mendapat tempat di universiti ini kerana ia tidak membawa apa-apa faedah kepada masyarakat tetapi faedah hanya pada dirinya sendiri. Jika saudara maranya di pilih, pegawai itu akan di senangi oleh kaum keluarganya sahaja, dan dia telah menyekat peluang orang lain untuk menimba ilmu. Tetapi jika pegawai itu memberikan peluang kepada orang lain, dia telah membantu masyarakat dengan menaikkan taraf sosio ekonomi keluarga orang lain dengan peluangnya memberikan pelajar itu tempat dalam universiti. Dengan penggunaan teori ini , jelas keputusan yang patut di ambil ialah memberikan tempat dalam universiti kepada orang yang memang berkelayakan tanpa mengira status perhubungan yang terjalin antara pegawai pemilihan.


3.4 Teori Etika Deontologi Klasik (Universalism)

Pendekatan deontologi adalah membawa maksud tugas dan komitmen terhadap seseorang individu di dalam bahasa Greek. Teori ini berdasarkan kepada niat seseorang itu dan bukannya bergantung kepada hasil dari tindakan. Dalam teori ini, jika niat seseorang itu baik, maka kesan hasil dari tindakannya itu akan menjadi baik, dan begitu juga sebaliknya. Teori ini juga menganggap bahawa semua manusia tidak terpengaruh antara satu sama lain dan tidak kelam – kabut serta dengan menggunakan teori ini semua orang akan di beri layanan yang sama rata. Oleh yang demikian teori ini menganggap bahawa jika seseorang itu berniat baik selalunya akan membawa kepada hasil yang baik dan jika seseorang itu berniat baik, maka ia semestinya untuk kebaikan semua pihak. Namun ada kekurangan terhadap teori ini kerana kita sebagai manusia tidak tahu menilai sejauh manakah niat baik seseorang, dan bagimana mahu menginterprestasinya. Selain itu, adalah mustahil untuk memberikan layanan yang sama rata kerana setiap orang mempunyai perasaan, nilai, moral dan pemikiran yang berbeza.

Berdasarkan kepada teori ini, pegawai tersebut tidak patut mengambil calon-calon pilihannya kerana masih lagi terdapat calon yang layak untuk mendapatkan tempat di universiti ini. Ini kerana menurut teori ini semua manusia harus menerima layanan yang sama. Jadi semua pelajar yang merayu akan mendapat pertimbangan yang sama dan ini akan menyebabkan calon persendirian yang di pilih tersingkir dari senarai penganbilan pelajar rayuan.

3.5 Teori Pengagihan Keadilan

Teori ini menekankan kepada pengagihan yang adil kepada semua manusia

dan ia berdasarkan kepada keadilan dan nilai murni sesebuah masyarakat. Ia mementingkan kerjasama antara satu institusi atau masyarakat, Pengagihan keadilan ini adalah berdasarkan kepada kesamarataan, keperluan, kebolehan dan sumbangan seseorang. Namun teori ini masih kurang berkesan kerana teori ini menidakkan kelebihan seseorang individu. Sebagai contoh walaupun seseorang itu tidak banyak menyumbang untuk sesuatu perkara itu, tetapi dia mempunyai kebolehan dan kemahiran yang tinggi, berbanding pada seseorang yang banyak menyumbang tetapi tidak mempunyai kemahiran dan kebolehan. Jadi pengagihan yang adil tidak dapat di lakukan.

Seperti juga masalah dilema yang saya hadapi ini, pegawai atasan saya tidak mengagihkan kesamarataan, dan tidak melihat kebolehan calon sebelum membuat keputusan. Jadi, berdasarkan teori ini jelas menunjukkan bahawa pegawai saya itu tidak membuat keputusan yang tepat.

3.6 Teori Kebebasan Diri

Menurut teori yang di cadangkan oleh Robert Norzick ini, ia adalah berdasarkan

kepada kebebasan atau hak seseorang individu. Menurut Norzick undang-undang –undang atau nilai sesebuah masyarakat yang menyekat kebebasan individu patut di tolak. Menurutnya lagi seseorang itu mempunyai hak untuk memegang kekayaan atau pun apa sahaja yang di miliki tanpa berkongsi dengan orang lain tetapi mereka juga mempunyai hak untuk memberikannya kepada sesiapa sahaja yang di sukainya. Seseorang individu di benarkan untuk memilih salah satu alternatif pilihannya sendiri mengikut kehendaknya. Teori ini juga mempunyai kelemahan iatu ia mempunyai definisi yang sempit tentang kebebasan yang mana akan memberikan impak yang negatif kepada orang lain.

Mengikut teori ini, pegawai pemilih patut di beri hak untuk memilih calon yang di kehendaki, yang mana cara yang di lakukan oleh pegawai pemilihan ini tidak bertentangan dengan etika dalam teori ini. walaupun impak negatifnya sanagt besar, iaitu dengan memperdagangkan masa depan orang lain.


4.0 Masalah menurut undang-undang

Sebelum penyelesaian masalah menurut undang-undang di huraikan, eloklah di nyatakan definisi tentang undang-undang. Undang-undang bermaksud satu set dokumen bertulis yang mengandungi peraturan dan telah di di wartakan di dalam sesebuah masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengawal tingkah laku seseorang individu di dalam sesebuah masyarakat.

Berdasarkan kepada masalah tentang ketidakadilan pemilihan pelajar rayuan, mengikut undang-undang., selagi tiada bukti yang konkrit yang menyatakan pegawai itu bersalah , maka beliau tidak akan bersalah. Ini kerana undang-undang tidak dapat membuktikan seseorang itu jujur atau tidak. Jadi , secara keseimpulannya apa yang di lakuakan oleh pegawai itu adalah tidak salah dari segi undang-undang. Namun, dari segi etika, 4 daripada 5 etika yang di bincangkan menyatakan bahawa perbuatan pegawaiitu adalah salah. Jadi terdapat percanggahan antara undang-undang dan etika.


5.0 Penyelesaian masalah

Kesimpulan yang dapat di buat setelah meneliti kelima-lima teori etika dan

hukum mengikut undang-undang dapatlah disimpulkan bahawa apa yang dilakukan oleh pegawai itu adalah suatu perbuatan yang salah, tidak beretika dan bermoral kerana teori hukum alam, teori universalism, teori utilitarians dan teori pengagihan keadilan jelas menunjukkan apa yang dilakukan itu bertentangan dengan teori tersebut walaupun teori hak kebebasan diri dan undang-undang menyatakan ia tidak salah.

Oleh itu saya membuat keputusan untuk memberitahu pihak atasan walaupun saya tahu saya akan merosak serta menjejas laluan kerjaya saya . Saya berbuat demikian kerana saya merasakan tidak ada keadilan kepada pelajar yang layak dan saya harus menegakkan keadilan bagi mereka. Saya juga percaya kepada konsep teori pengagihan keadilan. Selain itu saya berpegang kepada teori utilitarian yang mana jika saya tidak menyekat kegiatan pegawai saya itu, ia akan menjadikan ramai golongan yang keciciran dari arus pendidikan dan ini seterusnya akan menyebabkan kerugian yang besar kepada negara kerana kehilangan banyak cerdik pandai di negara ini. Justeru walaupun saya terpaksa menghadapi risiko pada kerjaya, saya tetap megambil keputusan itu kerana saya mengetahui apa yang saya lakukan adalah suatu keputusan yang terbaik.


6.0 Rujukan

1. Prof. Dr Ansary Ahmad et. al. (2007). Open University Malaysia: OUMM3203 – Professional Ethics.. Kuala Lumpur. MeteorDoc Sdn. Bhd.

2. Majid Fakhry (1994). Ethical Theories In Islam. New York. E.J. Brill.

3. Thiroux, Jacques P (2001). Ethics: Theory And Practice . Saddle River. Prentice Hall.

4. Mohd Janib Johari (2001). Etika Profesional. Skudai. Penerbit Universiti Teknologi Malaysia.

5. Dr Yusuf Qardhawi (2007). Sistem Masyarakat Islam Dalam Al-Quran dan Sunnah published at http://media.isnet.org/islam/Qardhawi/Masyarakat/Adil.html

3 Comments

Filed under Uncategorized

OUMM2103- Entrepreneurship

1.0 Pengenalan

Pada sekitar tahun 1980an, boleh dikatakan 10 buah motorsikal yang berada di jalanraya, 7 buah daripadanya adalah dari model Honda Boon Siew. Sedar atau tidak nama Boon Siew pada motorsikal Honda ini bukanlah datang dari Negara Jepun tetapi ia adalah nama individu yang bertanggungjawab untuk membawa masuk motorsikal Honda terbabit ke Malaysia iaitu mendiang Tan Sri Dato’ Loh Boon Siew (Tan Sri).

Menurut sejarah, Tan Sri adalah seorang yang buta huruf dan tidak boleh membaca. Walaupun beliau tidak boleh menulis mahupun membaca, namun daya ingatan Tan Sri adalah sangat baik dan beliau sering bergantung kepada ingatannya dalam membuat sebarang pertimbangan dan keputusan. Selain itu, beliau juga merupakan seorang yang sentiasa berpandangan jauh kehadapan dan berkebolehan menjangka dan bersiap sedia. Ini adalah kunci kepada kejayaannya pada hari ini.

Tan Sri yang yang lahir pada tahun 1916 di Tanah Besar China mula tiba di Pulau Pinang pada tahun 1924. Memulakan kerjayanya sebagai seorang pelatih mekanik kereta pada ketika itu. Bebekalkan dengan semangat kerja yang kuat dan minatnya dalam bidang permotoran, Tan Sri telah berjaya membuka sebuat bengkel kereta sebagai seorang mekanik dengan duit simpanan beliau di Rope Walk, Pulau Pinang. Beliau juga telah telah melaburkan keuntungan dari bengkel kereta yang beliau kendalikan dengan membeli beberapa buah bas dan seterusnya pada ketika itu beliau mengendalikan syarikat bas pengangkutan awam di Pulau Pinang yang dikenali sebagai Penang Yellow Bus Company. Sehingga hari ini, nama Tan Sri masih lagi setanding dengan ahli korporat yang ternama yang lain walaupun telah meninggal dunia pada tahun 1995.

Sehingga kini legasi Tan Sri masih kuat di Malaysia selagi motorsikal jenama Honda berada di atas jalan raya Malaysia. Tugasan ini akan mengupas ciri-ciri keusahawanan yang ada pada Tan Sri sehingga ia berjaya menjadikan beliau sebagai salah seorang usahawan yang berjaya walaupun buta huruf dan tidak mempunyai sebarang latar belakang akademik yang tinggi.


2.0 Ciri-ciri keusahawan Tan Sri Loh Boon Siew

Antara ciri-ciri keusahawanan yang dikenalpasti ada pada Tan Sri yang berjaya menjadikan beliau sebagai seorang usahawan yang berjaya dan amat disegani di Malaysia adalah:

2.1 Berorientasikan Peluang

Semasa melakukan lawatan ke Osaka, Jepun pada tahun 1954, Tan Sri terlihat sebuah motorsikal bersaiz kecil atau ‘cub’ yang didapati sesuai untuk dibawa masuk ke Malaysia. Menurut sejarah, Tan Sri sanggup mengejar motorsikal terbabit untuk melihat dengan lebih dekat lagi ciri-ciri motorsikal terbabit. Ini kerana beliau berpendapat bahawa motorsikal jenis Honda tersebut amat sesuai untuk digunakan kerana saiznya yang kecil dan ringan sesuai untuk orang Asia yang rata-rata bersaiz kecil berbanding dengan motorsikal buatan Eropah.

Pada ketika itulah, Tan Sri dapat melihat motorsikal Honda ‘cub’ sebagai satu peluang bagi beliau untuk dijual di Malaysia. Lantaran itu, Tan Sri telah berjaya mempengaruhi pengeluar motorsikal terbabit iaitu Honda Motor Japan Limited untuk melantik beliau untuk menjadi pengedar tunggal motorsikal Honda di Malaysia.

Dengan ciri orientasi peluang ini telah berjaya menjadikan Tan Sri sebagai usahawan yang berjaya. Kemampuan untuk menghidu peluang yang ada jelas menjadi kelebihan bagi seseorang individu untuk menjadi usahawan yang berjaya.

2.2 Kemampuan Untuk Berwawasan

Sebagai usahawan yang berjaya, Tan Sri dilihat sebagai seorang yang mempunyai wawasan yang tinggi untuk syarikat yang beliau tubuhkan untuk membawa masuk motorsikal Honda ke Malaysia. Ini dapat dilihat dengan terbinanya kilang motorsikal yang pertama di Malaysia iaitu Boon Siew Assembly Plant milik Boon Siew Sdn Bhd di Kawasan Perindustrian Mak Mandin, Pulau Pinang. Dengan terbinanya kilang ini pada tahun 1969, motorsikal Honda tidak lagi dipasang di Jepun tetapi ia dipasang di Malaysia seterusnya dapat menjimatkan kos pemasangan dan jualan.

Dengan terbinanya kilang ini, Boon Siew Sdn Bhd juga telah memperkenalkan beberapa model terbaru motorsikal Honda bermula pada tahun 1971 iaitu model Honda S90Z. Pada hari ini, terdapat pelbagai jenis motorsikal Honda yang berada di pasaran.

Dengan sikap yang berwawasan tinggi inilah yang memacu Tan Sri Loh Boon Siew untuk terus berjaya terutama dalam bidang permotoran. Tidak semua usahawan mempunyai kemampuan untuk melihat ke hadapan seperti Tan Sri. Sikap positif ini senjata utama di dalam usaha beliau untuk terus bergerak maju di dalam industri permotoran Malaysia.

2.3 Berkeyakinan Tinggi dan Optimistik

Walaupun Tan Sri ialah seorang yang buta huruf dan tidak mempunyai latar belakang akademik yang tinggi dan formal, ini tidak bermakna beliau tidak boleh menjadi seorang yang berjaya. Berbekalkan dengan daya ingatan yang kuat dan semangat untuk maju dan berjaya yang tinggi, Tan Sri berjaya untuk memanipulasi kemampuan daya ingatan beliau untuk menjadi seorang yang berjaya. Ini terbukti dengan kejayaan Tan Sri untuk mempengaruhi Honda Motor Limited Japan untuk melantik beliau sebagai pengedar tunggal motorsikal Honda di Malaysia

Kemampuan beliau untuk mempengaruhi pihak pengurusan Honda Motor Limited Japan ini dilihat sebagai satu kejayaan yang besar bagi rakyat Malaysia. Ini disebabkan bukannya mudah untuk mempengaruhi pihak pengurusan Honda Japan apatah lagi untuk membawa produk keluaran mereka ke negara yang pernah dijajah oleh tentera Jepun. Dengan persepsi rakyat Malaysia yang negative di mana timbul kemungkinan tidak ingin atau tidak mahu membeli barangan keluaran negara yang pernah menjajah di Malaysia iaitu Jepun, sedikit sebanyak tidak menggugat minat Tan Sri untuk menjual motorsikal Honda di Malaysia.

Berbekalkan dengan keyakinan tinggi yang ada pada Tan Sri terhadap motorsikal Honda ini, jualan keseluruhan motorsikal Honda di Malaysia telah pun menjangkau lebih 2 juta unit sehingga ke hari ini. Sikap yakin untuk berjaya, optimistik dan berfikiran positif inilah yang telah menjadikan Tan Sri seorang usahawan yang berjaya.

2.4 Mempunyai Tahap Komitmen dan Keinginan Untuk Berjaya Yang

Tinggi

Tan Sri juga dilihat sebagai seorang yang mempunyai tahap komitment yang tinggi di dalam bidang permotoran. Daripada seorang pelatih mekanik pada awal ketibaan beliau di Malaysia sehinggalah beliau berjaya menjadi pengedar tunggal yang sah bagi mengedar dan menjual motorsikal Honda. Komitmen beliau bukan sahaja tertumpu kepada penjualan motorsikal Honda semata-mata tetapi atas dasar minat dan komitmen yang tinggi beliau mendirikan kilang motorsikal yang pertama di Malaysia yang terletak di Mak Mandin pada tahun 1969.

Untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya seperti Tan Sri Loh Boon Siew, seseorang itu hendaklah mempunyai tahap komitment dan minat yang sangat tinggi terhadap bidang yang diceburi. Dengan komitmen yang tinggi ini, ia dapat membantu individu terbabit untuk menjadi seseorang yang yang berjaya dalam bidang yang diceburi.

2.5 Mengambil Risiko Yang Sederhana

Kami juga mendapati Tan Sri adalah seorang usahawan yang mengambil risiko secara sederhana. Ini dapat dilihat dengan terbinanya kilang motorsikal yang terletak di Mak Mandin. Dengan terbinanya kilang ini, maka jualan dan permintaan terhadap motorsikal dapat dipenuhi secara konsisten.

Ini kerana sekiranya berlaku masalah di Negara Jepun, motorsikal Honda masih dapat dikeluar dan dijual kerana ia dibuat di Malaysia sendiri. Ini juga secara tidak langsung dapat mengurangkan kos jualan akibat cukai import yang dikenakan terhadap setiap motorsikal yang diimpot terus dari Jepun.

Walaupun Boon Siew Sdn Bhd telah berjaya menjadi sebuah syarikat yang terkenal dan disegani di dalam bidang permotoran, Tan Sri mengambil keputusan untuk tidak menyenaraikan Boon Siew Sdn Bhd di Bursa Malaysia. Sehingga hari ini, Boon Siew Sdn Bhd masih lagi menjadi sebuah syarikat Sendirian Berhad. Ini secara tidak langsung dapat menjamin kestabilan syarikat kerana pegangan saham syarikat adalah terhad kepada keluarga Tan Sri atau pihak yang berkepentingan dengan Tan Sri sahaja.


3.0 Faktor-Faktor Persekitaran Luaran

Walaupun perjalanan Tan Sri untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya nampak mudah tetapi apa yang berlaku adalah sebaliknya. Senario ini bukan hanya berlaku terhadap Tan Sri sendiri malahan hampir kesemua usahawan yang berjaya pada hari ini telah melalui liku-liku yang sama sebelum bergelar usahawan yang berjaya. Ini kerana di dalam dunia keusahawanan, faktor-faktor persekitaran luaran dapat menjejaskan perjalanan seseorang individu untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya. Antara faktor-faktor luaran yang perlu dinilai oleh seseorang usahawan adalah:

3.1 Politik dan Perundangan

Faktor ini adalah faktor yang terpenting yang harus diberi perhatian oleh seseorang usahawan. Ini kerana faktor politik dan perundangan yang stabil bagi sesebuah negara dapat menjamin kestabilan ekonomi negara terbabit.

Seperti Tan Sri, kestabilan politik di Malaysia pada permulaan perniagaan beliau telah berjaya membantu beliau untuk berjaya. Ini berikutan ekonomi Malaysia pada ketika itu sedang giat dirancang oleh kerajaan kerana negara baru sahaja merdeka. Sudah tentu dengan kejayaan Tan Sri untuk mendapatkan lesen sebagai pengedar tunggal Honda di Malaysia mendapat sokongan kuat dari kerajaan Malaysia. Ini secara tidak langsung dapat meningkatkan tahap ekonomi negara pada ketika itu.

3.2 Ekonomi

Seorang usahawan yang berjaya juga harus mampu meramalkan pertumbuhan ekonomi sesebuah negara itu. Ini kerana pertumbuhan ekonomi yang stabil dapat memacu kepada pertumbuhan ekonomi yang mampan dan seterusnya dapat membantu usahawan untuk berjaya.

Walaupun pada permulaan perniagaan Tan Sri hanya dengan berbekalkan dengan hanya 15 buah motorsikal yang dibawa masuk ke Malaysia, akan tetapi dengan keadaan ekonomi yang sedang bertumbuh maju selepas kemerdekaan telah menyebabkan permintaan yang tinggi terhadap motorsikal berbanding dengan kereta. Ini disebabkan keadaan sosio-ekonomi rakyat Malaysia pada ketika itu belum lagi betul-betul berkembang maju.

3.3 Sosio-budaya

Faktor sosio-budaya ini terbahagi kepada dua iaitu perubahan demografi dan juga keadaan sosial masyarakat setempat. Kedua-dua faktor ini sekiranya dapat diramal dengan sempurna ia dapat membantu usahawan untuk mengenalpasti potensi dan peluang perniagaan. Faktor sosio-budaya ini juga dapat mengenalpasti kuasa membeli pengguna.

Selepas negara Malaysia mendapat kemerdekaan pada tahun 1957, trend sosial rakyat pada ketika itu mula berubah. Dengan hanya berbasikal untuk ke satu tempat seperti ke pejabat, rakyat Malaysia pada ketika itu sudah diperkenalkan dengan motorsikal oleh penjajah sebelum kemerdekaan. Tetapi kebanyakan motorsikal yang dibawa masuk oleh penjajah adalah bersaiz besar seperti jenama Norton yang tidak sesuai dengan saiz tubuh badan yang kecil masyarakat Malaysia.

Dengan melihat keadaan sosio-budaya yang sedang berubah inilah, Tan Sri Loh Boon Siew telah berjaya mengenalpasti peluang perniagaan yang baru iaitu dengan menjual motorsikal saiz yang kecil dan ringan atau lebih dikenali dengan motorsikal ‘cub’.

3.4 Persaingan

Persaingan juga memainkan peranan yang penting di dalam bidang usahawan. Seseorang usahawan itu harus mengenalpasti pesaing mereka agar mereka dapat mengenalpasti kelebihan dan kelemahan masing-masing. Persaingan yang sihat dikalangan usahawan dapat memajukan sesebuah perniagaan akibat dari kemunculan inovasi-inovasi yang baru terhadap sesuatu produk tersebut.

Bagi Boon Siew Sdn Bhd, pada awal perniagaannya kadar persaingan adalah amat sedikit. Ini adalah disebabkan pada ketika itu tidak ramai individu yang menceburi bidang keusahawanan khususnya dalam bidang permotoran. Dengan sedikit strategi pemasaran yang baik, Boon Siew Sdn Bhd telah berjaya untuk memonopoli industri penjualan motorsikal di Malaysia.

3.5 Pelanggan/Pengguna

Faktor ini juga amat penting untuk diberi perhatian oleh usahawan. Ini kerana pelanggan atau pengguna inilah yang bakal menjadi penentu kejayaan sesebuah perniagaan tersebut. Sekiranya produk yang disediakan gagal memenuhi kehendak pengguna, sesebuah perniagaan itu boleh mengalami kegagalan.

Pengguna ini juga adalah cabang pemasaran yang terbaik bagi sesebuah perniagaan kerana sekiranya produk yang disediakan berkualiti dan memenuhi kehendak mereka, sudah tentu produk itu akan terus menjadi perhatian mereka.

Walaupun motorsikal Honda dari negara Jepun iaitu negara yang pernah menjadi penjajah Malaysia satu ketika dulu, Tan Sri percaya bahawa motorsikal yang bakal dijual akan diminati ramai. Ini dapat dibuktikan dengan hanya 12 tahun menceburi bidang permotoran Malaysia, motorsikal Honda telah mendapat status No. 1 Perjualan Terbaik Motorsikal pada tahun 1970. Dengan berbekalkan motto “You meet the nicest people on a Honda”, ia secara tidak langsung telah menjadikan jenama Honda sangat popular di Malaysia pada ketika itu.


4.0 Proses Kreativiti

Walaupun Tan Sri adalah seorang yang buta huruf dan tidak mempunyai latar belakang akademik yang tinggi serta formal, ia tidak menghalang Tan Sri daripada menjadi seorang usahawan yang berjaya. Ini dapat dilihat dengan kejayaan motorsikal Honda untuk menjadi motorsikal nombor satu di Malaysia sehingga ke hari ini. Tan Sri Loh Boon Siew ialah seorang yang mempunyai tahap daya ingatan yang sangat tinggi.

Dengan keyakinan yang tinggi untuk berjaya, Tan Sri dilihat telah berjaya mengenalpasti satu produk yang jelas amat diperlukan oleh rakyat Malaysia iaitu motorsikal bersaiz kecil dan ringan. Apabila Tan Sri ke Osaka, Jepun pada tahun 1957, Tan Sri telah melihat sebuah motorsikal yang bersaiz kecil dan ringan berada di jalan raya bandar Osaka, Jepun. Maka timbullah idea Tan Sri untuk cuba menjual motorsikal jenis ini di Malaysia.

Lantaran itu, Tan Sri terus berhubung dengan Honda Motors Japan Limited bagi mendapatkan hak untuk menjadi pengedar tunggal di Malaysia. Tan Sri juga dilihat telah menjanakan idea yang bernas iaitu dengan membina kilang motorsikal di Mak Mandin. Langkah proaktif ini telah berjaya memastikan motorsikal Honda terus diminati di Malaysia. Dengan terbinanya kilang ini, ia dapat menjamin kestabilan harga jualan motorsikal Honda di Malaysia di mana faktor-faktor kenaikan duti import dapat diminimakan kerana pengeluaran motorsikal Honda dibuat secara domestik.

Selain daripada aktif dalam bidang permotoran, Tan Sri juga telah memperluaskan usaha niaganya dalam pembangunan hartanah, perladangan dan perhotelan melalui syarikat perlaburannya iaitu Oriental Holdings Sdn Bhd. Oriental Rubber and Palm Oil Sdn Bhd adalah anak syarikat kepada Oriental Holdings Sdn Bhd yang mengembangkan usaha niaga dalam sektor perladangan khususnya kelapa sawit ke Indonesia pada tahun 1994. Ini menunjukan Tan Sri adalah seorang yang kreatif di mana beliau tidak mahu bergantung kepada satu bidang peniagaan (permotoran) sahaja.

Melalui kenyataan di atas, kita dapat melihat bahawa proses kreativiti amat diperlukan untuk menjadi usahawan yang berjaya. Usahawan tidak perlu untuk menjadi terlalu kreatif di dalam mengenalpasti produk yang dipasarkan. Seperti Tan Sri, idea beliau hanya timbul semasa lawatannya ke Osaka, Jepun. Idea yang timbul secara tiba-tiba atau “prompt idea’ inilah telah menjadikan beliau usahawan yang berjaya.


5.0 Kesimpulan

Untuk menjadi seseorang usahawan yang berjaya bukanlah jalan yang mudah untuk dicapai. Seseorang itu haruslah bijak di dalam meramalkan produk yang sesuai untuk dipasarkan. Produk tersebut perlulah bersesuaian dengan faktor sosio-budaya masyarakat setempat. Idea untuk mendapatkan produk yang sesuai untuk dipasarkan juga bukanlah perlu dijanakan melalui proses yang panjang atau sukar, tetapi idea yang timbul secara tiba-tiba juga dapat membantu seseorang itu untuk menjadi usahawan yang berjaya.

Seperti Tan Sri Loh Boon Siew, idea beliau yang datang secara tiba-tiba semasa berada di Osaka, Jepun itulah yang telah menjadikan beliau seorang usahawan yang berjaya. Dengan konsep “Not to reinvent the wheel” inilah yang telah memudahkan usaha beliau untuk menjadi usahawan yang berjaya. Dengan hanya membawa masuk motorsikal Honda ke Malaysia sebanyak 15 unit sahaya pada peringkat permulaan, ia terus mendapat tempat di hati rakyat Malaysia. Sehingga hari ini, lebih dari 2 juta unit motorsikal Honda berada di atas jalanraya Malaysia.


6.0 Rujukan

 1. Honda Boon Siew Sdn Bhd Website.

- http://www.boonsiew.com.my/HondaMotorcycles/frmIndex.aspx

 1. http://choongkweekim.blogspot.com/search/label/Loh%20Boon%20Siew

 1. The Star

http://www.ohb.com.my/launcing-of-late-sri-loh-boon-siew-book.html

4. All Malaysia.Info

http://allmalaysia.info/news/story.asp?file=/2004/8/19/8627557&sec=mi_penang

5. http://newsletter.nlb.gov.sg/issue_Dec_Jan07/reviews/bookreviews/newtitle.asp#Anchor-8

5. Sodri Ariffin (2002). Keusahawanan: Rahsia ke Puncak Kejayaan. Petaling Jaya. Prentice Hall. Sdn. Bhd.

6. Profesor Dr. Ansary Ahmed et. all(2007). Open University Malaysia: Entrepreneurship OUMM 2103. Kuala Lumpur. MeteorDoc. Sdn. Bhd.

1 Comment

Filed under Uncategorized

BBYN4103-Business Research Method

Question 1

Before we begin doing a research, we need to the big picture of our research. This will help us while conducting our research. Research design is a plan on how do we will do our research. In research design we will have our research outline to be followed. Purpose of our study or research, method of data collection, research timeline and scope of our research will be defined in our research design. Problem definition also will be explained in research design. Therefore before Walls launch its new flavour ice-cream, research design is important. This is to ensure that the product launched will be a success.


Question 2

To introduce a new flavour ice-cream, we need to conduct a descriptive type of research. This is because descriptive research will provides us appropriate and sufficient information before we launch the newly flavoured ice-cream. By conducting a descriptive research we are able to understand the characteristics of our target group for the new ice-cream. Its also provides us further ideas to improve our approaches in introducing the new ice-cream in event the product launched is failed. By having descriptive research, it also can help us to make a certain simple decision. Its also will let us to think systematically about all aspects in anticipating situation that can be involved in launching the new ice-cream. Its also will let us to think systematically about all aspects in anticipating situation that can be involved in launching the new ice-cream.


Question 3

Research Purpose

To know level of customer readiness in accepting newly tropical coconut flavoured ice-cream.

Hypotheses

 1. If advertising is increased, then the new ice-cream will be widely accepted.
 2. A school child is more accepting new ice-cream than a working adult.
 3. A woman will buy newly launched ice-cream than a man.


Question 4

5 research questions that can be used are:

 1. Which target group is the new ice-cream for?
 2. Why is the target group?
 3. What is the readiness of the selected target group on our last new ice-cream launch?
 4. When is the best time to launch the product?
 5. Why we should launch this new coconut flavoured to the existing market?
 6. Why coconut is selected to add in our ice-cream product line.


Question 5

Other issues that we need to consider when conducting a research are:

 1. Validity of data collected

- as we collecting data from respondents, we need also to validate the data given. This is because some respondent may not be honest is answering questionnaires given to them. We also need to segment our respondents. This is because we need to give appropriate questions to appropriate respondent in order to get a valid data.

 1. Hypothesis Statement

- Our hypothesis statement also should be simple and clear. This will make our reader will understand our research better.

 1. Problem Statement

- Problem statements need to be clearly stated. This is to ensure that our reader will understand on why we conducted the research for. A clearer problem statement will provide us a good platform in conducting our research.

 1. Method of data collection

- We also need to consider on how data need to be collected. This is because not all research will be using the same method of data collection. For our case in launching new coconut ice-cream, method of giving questionnaires in order collect data for our research is not appropriate. This is because ice-cream is a food. Therefore, in order to collect data from our target group we may consider giving them to taste our ice-cream.

 1. Timeline

- Time take in completing our research also is an important issue. This is to ensure our findings and recommendations in our research are still valid when we present our research to our reader/management for their consideration or decision. If we took too much time in completing our research, the data collected may not be valid at point the research is done.

 1. Cost

- We also need to consider cost that will be utilized in conducting a research. A simple research may not involve huge amount of money but a complex research may involves large amount of money. We also the need to analyze the cost-benefit of the research that we want to conduct. This is to ensure that by conducting the research it can give us good return not only in profit but also improving our company.


References

1. Prof. Dr. Ansary Ahmed et. al. (2007). Open University Malaysia:BBYN4103 Business Research Method. Kuala Lumpur. Meteor Doc. Sdn. Bhd.

2. Uma Sekaran (2000). Research Methods for Business. New York. John Wiley & Sons Inc.

2 Comments

Filed under Uncategorized

BDPO3103 – Introductory Operation Management

Question 1

According to Jay Heizer and Barry Render in their book on Operations Management 7th Edition, quality is defined as the ability of a product or service to meet customer need. In today’s challenging environment, most of organizations stressed more on quality management especially on their customer service. This is because company that had good customer service can survive in today’s competitive business world. Customer may seek to other product available in the market if the customer is not happy with the service provided by the company as today there are a lot of alternative product available in the market. This is the reason why customer service quality is important as customer satisfaction not only come by using the product but also by getting a good customer service from the company that sells the product.

Today, most of all the companies in the world are implementing customer relationship management (CRM) in order to maintain their customer and service quality. CRM is defined by Wikipedia as a broad term that covers concepts used by companies to manage their relationships with customers, including the capture, storage and analysis of customer information broad term that covers concepts used by companies to manage their relationships with customers, including the capture, storage and analysis of customer information.

Customer service not only covers after sales service. It also covers a lot of angle such as knowledgeable personal, good presentations, friendliness of personal and access to it such as accessible via telephone and website.

There are so many reasons why customer service is important nowadays. By having a good customer service provided by a company, it will not only benefit the company in term of financial but it also can benefited the company non-financially.

Wikipedia defined customer service as Customer service is the provision of service to customers before, during and after a purchase. Its importance varies by product, industry and customer. As an example, an expert customer might require less pre-purchase service (i.e., advice) than a novice. In many cases, customer service is more important if the purchase relates to a “service” as opposed to a “product”. Customer service may be provided by a person (e.g., sales and service representative), or by automated means called self-service. Examples of self service are Internet sites.

Below are some of the reasons why customer service is important to the company that it only benefited the company financially but also non-financially.

 1. Company Reputation/Image

- By having a good customer service especially after sales service, a company would be having good reputation not only from the customer itself but also in the industry. Good reputation give the company competitive advantages over their competitors Competitive advantages is a position that a firm occupies in its competitive landscape. For instance in telecommunication industry although DiGi only maintained one number which is 016, DiGi still able to compete with other companies such as Maxis (012/017) and Celcom (019/013). This is because level of customer service quality provided by DiGi is high compared to their competitors. Having good company reputation, DiGi is not only benefited in terms of brand name but it also benefits DiGi in financial term which was proved in its stock price. The stock price for DiGi rose from RM6.01 in 2005 to RM17.00 per share as at 2007.


 1. Repeatable Buyers

- Good customer service can make the buyer to buy repeatly on the company product. This is because existing customer will not only satisfy with the product that they bought but also satisfied with the customer service served to them. For example in McDonalds restaurant chains not only sell their burgers to the customer but the restaurants also had friendly personnel. This can make the customer to come and dine again at McDonalds since the environment that McDonalds had so homely. Recently, most of McDonald’s restaurants are equipped with play-land. This can cater for families as they dine their children can go to the play-land to play.

 1. Customer Networking

- Company that has good customer service will have good networking with their customer. The customer loyalty to use the company’s product also is very high due to the good customer service that they received from the company. The customer service not only received during purchasing the product but also after sale service plays major role in order to maintain good networking with the customers. By having good customer networking, company’s product also can be reached easily to new customer. This is because current customer may recommend to their immediate families and friends to purchase products or services offered by the company. This can help the company to lower its marketing cost indirectly.

 1. Product Differentiation

- In today’s market, there are a lot of alternative available for the same product. Such for electrical appliances there are thousand of brand name available to meet the needs of the customers. As such company that offer their products with good customer service such as after sales service, hand-on training on the product can make the product sold by the company different with other same product under different company. For instance, Electrolux offer on site after sales service to its customer. By having this kind of after sales service, its project differentiation of Electrolux products with other product sold by other leading brand name in electrical appliances.

 1. New Market Penetration

- With today’s globalization environment, company that offer new product can be easily reach to the new market. However, to ensure their product survived and success in the new market, the company needs to offer good customer service also. As today market scenario, customers not only look at the product features and quality but also the customer service offered to them. Customer services mean not only for after sales service but it covers also the product knowledge that offered to the customer. For example recently newly finance institution opened in Malaysia which is Al-Rajhi Bank. They just operate in Malaysia for four months but it already managed more than 5000 account holders. This is because the company not only offering good line of products but it also offers good customer service that is reachable and easy to access.


Question 2

There are five important reasons to be made in managing service operations with the customer as the focus. The five reasons are as follows:

 1. Layout

- In managing service operations, layout is one important thing that needs to consider. Layout not only covers the organization personnel workplace but it also covers the customer area such as waiting area, sitting area, toilet and customer lounge. Good layout will not only portray the level of the organization professionalism but also the most important is the will make the work process flow fluently. This is where the input (entrance for the customer), process (area where customer is attended by company’s personnel) and output (exit for the customer) can be done smoothly. For example in order to prepare food for the customer quick, McDonald’s have their own standard kitchen layout. This layout can be seen and is the same with McDonald’s restaurant in Malaysia as well McDonald’s restaurant in Singapore. This is to ensure that food can be prepared in appropriate time because McDonald’s not only depends on the food sales revenue but they also wants to maintain its corporate image as one of a leading company in fast food industry.

 1. Quality

- Quality also plays important roles in managing service industry. Although quality is a subjective topic that difficult to be measured, it does not mean it must not to be considering in managing service industry. Level of quality service given in service industry in to be consistent especially if the company has several branches. By having certain standard for instance ISO standard can help the company to maintain the level of service given to their customer. For instance DHL courier service have opted ISO standard in delivery service operation. By having the standard operating procedures, product that sent through DHL courier service can be delivered and reached to customer at specific time period although the delivery was made from other countries.

 1. Technology

- Usage of technology plays critical factor in ensuring the success of the company. In managing service operation with customer oriented, there are many ways that technology can be used in order to increase productivity and to make the customer satisfy. The usage such as website, SMS service and email service are such ways that can be used by the company in order to make their customer happy. The customer may browser the entire product offered by the company through the company’s website instead going to a shop to get the brochure. For instance, Argos Plc. UK has their brochure online via its website at http://www.argos.co.uk. This mean the product and service offered by that can reach not only for UK customer but also other customer from other countries. Pos Malaysia also is now using tracking system in order for its customer to track the delivery made by them through Pos Malaysia’s Pos Ekspress service.

 1. Time

- In order to be successful company especially with customer oriented based, time also is one of the critical success factor in ensuring that service operations can be successful. Company have to identify whether the service offered by them should be operating 24hours 7 days a week or for certain period only. For example, Association Automobile of Malaysia (AAM) offers their car breakdown service to its member 24hours regardless its public holiday or weekend. This is to ensure that their customers happy with the service charge that they have paid. For Courier Services Company, delivery time is very important in their operations. This is because customers paid the company to deliver a product within certain timeframe. However, Pos Ekspress service offered by Pos Malaysia have clearly indicate that some of locations in Malaysia, the goods will be delivered a bit later than 1 day. With this kind of declaration, it can make the customer happy since the customer should know that not all destinations will be received the delivery at the same time.

 1. Cost

- Company also needs to consider the cost incurred by them or its customers in managing its services. This is because the lower cost that the company incurred the better financial flow will be. Although company will try to lower its operating cost in order to raise their profit, the customer rights should not be neglected. The cost of services offered also should not be raised. For example, company can offer toll free phone number to its customer in order to purchase the company services or products. Air Asia for instance provides toll free number for their customer to purchase air tickets from them. Customer can make bookings through toll free phone 1-300-88-9933 without incurring any call charges.

 1. Personnel

- As a company that serves customer as its main focus, personnel or people who are working in the company also is important parts that need to be look in ensuring success in its operations. Person that worked in the company need to be knowledgeable on only on the company products but also on the troubleshooting in the event that a customer call for product faulty. The workers also need to well train in communication skill so that all calls can be handle in friendly manner. For instance for banking institutions workers, they need also to know on other financial products offered by the bank not only on opening an account but also must have the ability to advice its customer for investment since today banking industry is now moving towards bancassurance.

 1. Convenient

- Similar with marketing mix, convenient here represent place where the services offered by the company can be obtained by the customers. Strategic location spot can help the company to be reached by its customer easily. Company also needs to decide whether the services offered should or not to be extending to 24 hours daily. By having 24 hours daily operation it also can cater for other countries market. Services offered also need to be decided whether can it be conducted on site whereby the company send its personnel to perform the service or the customer need to come to the premise to get the service offered. For example Dell computers and laptop users can obtained free on site troubleshooting if the warranty period still valid. This kind of service provide convenient and save time for its customer. Its also can help to increase the customer royalty to its product.


References

 1. http://www.thestar.com.my
 2. http://www.airasia.com
 3. http://www.pos.com.my
 4. http://www.argos.co.uk

5. Prof. Dr. Ansary Ahmed et. al. (2007). Open University Malaysia: Introductory Operation Management BDPO 3103. Kuala Lumpur. Meteor Doc. Sdn. Bhd.

 1. Jay Heizer & Barry Render (2005). 7th Edition Operations Management: Student Lecture Guide. New Jersey USA. Pearson Education Inc.
 2. What is customer service?

http://en.wikipedia.org/wiki/Customer_service

8. Derek Rowntree (1999). A new way with words in distance education from http://www-iet.open.ac.uk/pp/D.G.F.Rowntree/derek.html

Leave a comment

Filed under Uncategorized